Tag Archives: Qarabağ müharibəsi

ADİL FƏTULLAYEV, ŞƏHİD ANALARININ AHI SƏNİN BELİNİ QIRSIN!

Стандартный

Mənə Moskvadan Adil Fatullazadə məktub göndərib. Yazır ki, Fuad Abbasovu dəstəkləyir və və Fuad Abbasovun gördüyü iş səngərdə döyüşənlərin edəcəklərindən üstündür.

Yalançının lap…

fuad_abbasov 2.jpg

 

Ay Adil Fətullayev, səni 18-19 yaşlı şəhidlərin ata-ə analarının, bacılarının ahı tutsun, belini sındırsın! Sütül canı verməkdən, ölməkdən vacib nə ola bilər? Sən Moskvada can bəsləyirsən, kasıb-kusub uşaqları cəbhə bölgəsində sinələrini gülləyə verirlər, sən də utanıb-qızarmadan deyirsən ki, bir lotunun, aferistin gördüyü iş onların şəhidliyindən üstündür. Sənə ağır dərd üz versin, Adil Fətullayev, ağır yasa batasan ki, yaslı anaların nə çəkdiyini biləsən!

Arif Fətullayev yazır ki, Fuad Abbasov informasiya müharibəsi aparır. Nə infiornasiya müharibəsidir bu? Hər verilişdə bir ətək pul alıb ermənilərlə xoruz döyüşünə girirdi? Ya deyirdi ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunub? Bu kimin üçün informasiyadır? Bunu kim bilmir? Sən bilmirsən vətənin işğall olunub? Oturmusan Moskvada, dalını qızdırırsan, gözləyirsən ki, lerikli, biləsuvarlı, salyanlı, neftçalalı, şamaxılı kənd uşaqları gedib cəbhədə ölsünlər? Torpaq otuz ildri gedib və həmişəlik gedib, çünki sən daban əlli altı qaçıb oturmusan Moskvada. Bəlkə işğaldan Azərbaycanda kiminsə xəbəri yoxdur? Bu, bir az biədəb olan Azərbaycan lətifəsinə bənzəyir. Kar haqqında. Yəni kara paya ilə…zad elədilər, dedi nə çaqqaçuqdur… Ermənilər otuz ildən çoxdur ki, Qarabağda dövlət qururlar, nəinki Qarabağda, hətta Zəngilanda, Qubadlıda bayram nümayişləri keçirirlər. Bundan kimin xəbəri yoxdur? Bu kimin üçün informasiyadır? Bir otuz il də otur Moskvada, bir otuz il də Fuad Abbasov kimi lotular və aferistlər Qarabağ adı ilə milyonlarla pul toplayıb televiziya şoularında ermənilərlə cikkildəşsinlər – bununla sənin topağın qayıdır? Şərəfin, namusun qayıdır?

Fuad Abbasovu sən necə dəstəkləyirsən? Onun dalını yuyursan ya cibinə pul qoyursan? Bəs o pulu sən niyə şəhid ailələrinə göndərmirsən? Niyə aferist Fuada milyonlar yığan Rusiya azərbaycanlıları yeganə oğullarını cəbhədə itirmiş ailələrə kömək eləmirlər?

Sən mənə deyirsən ki, “hansı hüquqla bu yazını yazmışam”. Canını da alıb yazmışam. Mənə yazmaq hüququnu Rusiya qanunları verir. Yoxsa mən Samarada da pul yığan “vor v zakon”lardan icazə almalıyam?

Sən bilirsən ki, Fuad Abbasov Samarada özü kimi bir aferistə video yazdırıb məni “vətən xaini “ adlandırıb?

Sən də Fuad Abbasov kimi Rusiyanı işğalçı sayırsan? Sayırsansa, niyə rədd olub getmirsən? Niyə Fuad Abbasov burdan cırmaqlaya-cırmaqlaya yapımışdı? Milyonlardan əli çıxdı? İndi getsin Azərbaycanda Aqil Abbasın rəhbərliyi altında soğan əksin…

Sən ermənilərlə vuruşmağa hazırsan? Bəs niyə vuruşmursan Moskvada? Sən ermənilərlə harda vuruşmaq istəyirsən? Ya ermənilərlə döyüş elə Rusiya kanallarının şoularında olmalıdır? Ya Qarabağı almaq üçün, idmançı tutduğumuz kimi, başqa ölkələrdən əsgər tutmalıyıq?

Otur yerində, məndən hüquq soruşma, mən sənin ailə üzvün, işçin, kiçiyin deyiləm. Mən Rusiya vətəndaşıyam və qanun çərçivəsində hərəkətdə sərbəstəm. Necə ki, sən Fuad kimilərin dalından öpməkdə sərbəstsən.

Mirzə ƏLİL

01.07. 2019, Samara

M.Ə. SABİR. «AVQUSTUN 3-də SALAMOVLARIN EVİNDƏ…»

Стандартный

SABİR
Avqustun 3-də Salamovların evində Qarabağda aхır vəqtdə ermənimüsəlman
qırğınında yaralanmış müsəlmanların mənfəətinə müdiriməs’ul uçitel Əlicabbar
Orucəliyev cənabları sair ziyalı cavanlar ilə müttəfiq Vəzirovun dörd pərdəli “Yağışdan çıхdıq, yağmura düşdük” komediyasın səhneyi-tamaşaya qoydular. Spektakl çıхarılacaq otaq vəsi’ və geniş zaldan ibarət idisə də, izdiham və qələbəlikdən insane adətən yerindən hərəkət edə bilməyirdi. Tamaşaçıların boylə cəm olduqlarında ancaq ianə etmək ən ümdə məqsədləri və saf-sadiq niyyətləri olduğu hər kəsin nasiyeyi-əhvalından müşahidə olunurdu. İanə mətlub vəchilə olmuş idisə də, spektakl dəхi müntəzəm bir surətdə tərtib olunmuş vəz’ ilə hüzurə çıхarılıb, kəmali-ləyaqət ilə oynanıldı.
Cəbrayılbəyov cənabları (Hacı Qənbər) hansı ki, öz dövləti(ni) ə’la dərəcədə dərk
etdiyindən hərəkati-səkənatında və ədayi-kəlimat və bəyanatında ziyadə məharət göstərib, cəmaəti qah-qah ilə güldürürdü.
Cənab Məhəmmədov (Aşiq Vəli) aşıqlar tərzində gözəlcə saz çalıb, хoş avaz ilə
oхumağında və məlahətli oynamağında cəmaəti valeh ediyordu. Ağalarbəy Hüseynbəyov (Əşrəf) özünü səhneyi-tamaşada asudə saхlamaqla müəssir dediyi ibrətamiz sözləri
tamaşaçıları məbhut etmişdi. Müstafayev (Cəbi) öz rolunu nəhayət dərəcədə əzbərləmişdi.
Danışığında, hərəkətində bir hiyləkar nökəri mücəssəm ediyordu.
Övrətlər rollarını cənab Səfərəliyev (Dilbər хanım), Kazım Abdullayev (Yetər),
İsmayılov (Cavahir хanım) qayətdə gözəl oynadılar.
Məхsusən İsmayılov öz səsini və şiveyi-hərəkatını övrətlər şivəsinə artıq dərəcədə
bənzədirdi.
Hüseynbəy Hüseynbəyov (Hacı Səlman), Qulam Abdullayev (mayor Хudaverdi bəy),
Məşədi Nəcəf Sadıqov (Molla Səfi), Şirəlibəyov (Mahmud), Əlibəy Nazir Hüseynbəyov
(başmaqçı Imamqulu) hər biri öz rolunda behəqqi münasibi-məqam idilər. Cabbar
Hüseynov (Qıdı kirvə) erməni ləhcəsilə danışmaqla bərabər məstlik haləti sər və
simasından tökülürdü. Həmçinin süfliyorun səsi o qədər eşidilmiyordu.
Antrakt vəqtində muzik və zurnaçılar çalırdılar.
Məclisin nəhayət dərəcədə təbii bir halət göstərməyindən tamaşaçılar ziyadə məhzuz
olub, alqışlar ilə təhsin etməkdə idilər. Görünürdü ki, müntəzim və mürəttib cənabları öz vəzifələrində lazımınca sə’y edib, qeyrət göstərmişlər.
Vüsul olan məbləğin vəz’i-məхaricindən sonra təmizəlbaqi 318 manat 68 qəpik pulu
Orucəliyev və Şirəlibəy cənab Şişə şəhrinə poçta vasitəsilə doktor Kərimbəy
Mehmandarovun üstünə göndəriblər.

M.Ə. SABİR. «QARABAĞ DAVASI QƏT’İ ХÜSUSUNDA…»

Стандартный

SABİR
Qarabağ davası qət’i хüsusunda Şamaхı üləması və əhli tərəflərindən sərdar
Voronsov-Daşkov cənablarının hüzuri-şəriflərinə edilən teleqraflara cavab olaraq
Badkubə qubernatoru tərəfindən gəlmiş teleqramı Cüm’ə məsciddə və Hacı Məhəmməd Rza məscidində cəm olmuş camaat arasında üləma hüzurunda naçalnik Fyodorov cənabları oхudular: Qarabağda dava qət’ və sülh icra olunubdur. Hər halda Şamaхı üləmalarının camaatı müsalimətə də’vət etmələrin təmənna edirəm.
Şamaхı tüccari-mö’təbəranından neçə nəfər zatigiram Qarabağda məcruh və
хəsarətdidə olan müsəlman qardaşlarımızın хeyirlərinə ianə dəftəri açıblar, bəqədr beş yüz manat hələlikdə cəm olub və yenə olmaqdadır.
Və yenə həmin хüsusda şəhərimizin qəyrətli və rəhmdil cavanları Vəzirovun
“Yağışdan çıхdıq, yağmura düşdük” komediyasın hökumət izni ilə avqust ayının üçündə Salamovların evində oynayacaqlar. Millət pişrəfti üçün çeşmdaştımız olan ziyalı cavanlarımızın əmsalın dəхi ziyadəsi ilə görməkdə gözlərimizin işıqlanmasın dərgahiəhədiyyətdən ən səmimül-qəlb rica və təmənna ediriz.
Bəli, Şamaхı əhli öz milləti-nəcibeyi-islamiyyələrinə qarşı ürəklərində bəslədikləri
məhəbbəti-qeyrətməndanələri təhəyyücündən Qarabağ facieyi-müəssifəsindən хəsarətlərə düçar olan sevgili qardaşlarını düşmənlərin zalimanə və birəhmanə sui-qəsdlərindən müdafiəyə müqtədir olmadıqlarından yaralanmış ürəklərinə mərhəm olaraq bir yanda ianə dəftəri açmaqla və bir tərəfdə teatr məclisi bərpa etməklə bərgi-səbz mənzələsində olan hədiyyeyi-mühəqqəranələr cəm etməkdə olmaqla təsəlliyab ola bilirlər isə də, amma qalaşçapovların2 məхsusən müsəlmanlara etdiyi yaddan çıхmaz olan birəhmanə və хanimansuzanə hərəkətindən ancaq dərgahi-əhədiyyətə şaki olub, dövlətin ədalət qanununa ona cəza verilməsinə ümidvar olmaqla təsəlliyab ola bilirlər.

16 SENTYABR 1989 — SƏRNİŞİN AVTOBUSU PARTLADILIB

Стандартный

16 sentyabr 1989-cu il – Tbilisi-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu partladılıb, 5 nəfər həlak olub, 25 nəfər yaralanmışdır.

16 сентября 1989 года. Взорван пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тбилиси-Баку, 5 человек погибло, 25 было ранено.

%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81

8 APREL — AĞDABAN FACİƏSİNİN İLDÖNÜMÜ

Стандартный

 

AĞDABAN

Ağdaban kəndi Kəlbəcər rayonunda, Ağdaban çayının sağ silsiləsində, Ağdaban dağının yamacında, Murovdağ silsiləsinin cənub ətəyində, rayon mərkəzindən 56 km şimal-şərqdə yerləşir.

1992-ci ilin aprelin 7-dən 8-nə kecən gecə Ermənistan silahlı birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni yaraqlılarının köməyi ilə Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndinə hücum  edərək 130 evdən ibarət olan kəndi tamamilə yandırıb, 779 nəfər dinc sakinə divan tutub, 67 nəfəri amansızcasına qətlə yetirərək soyqırım aktı törədiblər. Bir gecədə 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 nəfər azyaşlı uşaq, 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılıb, 2 nəfər itkin düşüb, 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilib. Ermənilər tərəfindən tarix, memarlıq və mədəniyyət abidələri dağıdılıb, müqəddəs ziyəratgah və məzarlıqlar təhqir olunub və məhv edilib. Erməni seperatcılarının Azərbaycan mədəni irsinə qarşı törətdikləri vandalizm siyasətinin davamı kimi Azərbaycanın klassik aşıq şeirinin ustadı Aşıq Qurbanın və oğlu Aşıq Şəmşirin əlyazmaları yandırılıb və talan olunub.

Ağdaban qətliamı törədilmə spesifikasına və xarakterinə görə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 9 dekabr 1948-ci il tarixli “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar” Konvensiyasının müddəalarına uyğundur, beynəlxalq hüquq əsasında soyqırım cinayəti aktı kimi tövsiyə etməyə imkan verir və Aqdaban kəndinin dinc əhalisinə qarşı erməni-rus silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən bu qırğın soyqırım cinayəti kimi dünya cəmiyyəti tərəfindən tanınmalıdır.

2014-cü il aprelin 2-də Kəlbəcər rayonunun işğalının 21-ci ildönümü ilə bağlı keçirilən anım mərasimində Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri Kəlbəcər faciəsi ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına (BMT TŞ) müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə 1992-ci il aprelin 8-də Kəlbəcərin Ağdaban və Çayqovuşan kəndlərində, 1993-cü ilin aprelində Başlıbel kəndində erməni ordusu tərəfindən törədilən cinayətlərin Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş növbəti soyqırım aktı olduğu qeyd edilib.

http://1905.az/agdaban-faciəsi/

31 OKTYABR MİLLİ QƏHRƏMAN KOROĞLU RƏHİMOVUN DOĞUM GÜNÜDÜR

Стандартный

KOROĞLU RƏHİMOV

Rəhimov Koroğlu İsmayıl oğlu — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; Qarabağ müharibəsi şəhidi,31 oktyabr 1953-cü ildə Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində anadan olmuşdur.

1972-ci ildə hərbi xidmətə çağırılır. 1974-cü ildə Almaniyada hərbi xidmətini başa vurur və yarımçıq qalmış təhsilini tamamlayır.

KOROĞLU CAVAN

Xocalı faciəsindən sonra Koroğlu könüllü olaraq 1992-ci il 17 mart tarixdə Milli Ordu sıralarına yazıldı. 1992-ci il 30 apreldə bölüyə komandir təyin edilən Koroğlunun şərəfli döyüş yolu başladı. 

KOROĞLU UŞAQLARI

13 iyun 1992-ci il Buzluq, Çartaz, Erkəç kəndlərinin azad edilməsində bu bölüyün adı dilləri gəzdi. 14 iyunda cəsur döyüşçülər Mənəşlini də yaraqlılardan təmizlədilər. 15 iyunda isə Başkənd erməni işğalçılarından təmizləndi. Bu əməliyyatlar nəticəsində Koroğlunun komandirlik etdiyi alay erməni qəsbkarlarının onlarla canlı qüvvəsini məhv etdi, xeyli silah sursat ələ keçirdilər. Bölüyün zəfər yürüşü davam edirdi. Madagiz və Gülüstan kəndləri də bir-birinin ardınca qəsbkarlardan təmizləndi. Goranboy və Ağdərədə gedən digər qanlı döyüşlərdə iştirak etmişdir. 1992-ci il iyul ayının 3-də Ağdərədə gedən qanlı döyüşlərin birində qəhrəmancasına həlak omuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli, 203 nömrəli fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borclarının şərəflə yerinə yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərə görə leytenant Rəhimov Koroğlu İsmayıl oğlu ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Bakının Nərimanov rayonunda küçələrdən birinə Koroğlu Rəhimovun adı verilmiş və bu küçədə onun büstü qoyulmuşdur.

KOROĞLU BÜST