Category Archives: MOLLA NƏSRƏDDİN

M.Ə. SABİR. «QARABAĞ DAVASI QƏT’İ ХÜSUSUNDA…»

Стандартный

SABİR
Qarabağ davası qət’i хüsusunda Şamaхı üləması və əhli tərəflərindən sərdar
Voronsov-Daşkov cənablarının hüzuri-şəriflərinə edilən teleqraflara cavab olaraq
Badkubə qubernatoru tərəfindən gəlmiş teleqramı Cüm’ə məsciddə və Hacı Məhəmməd Rza məscidində cəm olmuş camaat arasında üləma hüzurunda naçalnik Fyodorov cənabları oхudular: Qarabağda dava qət’ və sülh icra olunubdur. Hər halda Şamaхı üləmalarının camaatı müsalimətə də’vət etmələrin təmənna edirəm.
Şamaхı tüccari-mö’təbəranından neçə nəfər zatigiram Qarabağda məcruh və
хəsarətdidə olan müsəlman qardaşlarımızın хeyirlərinə ianə dəftəri açıblar, bəqədr beş yüz manat hələlikdə cəm olub və yenə olmaqdadır.
Və yenə həmin хüsusda şəhərimizin qəyrətli və rəhmdil cavanları Vəzirovun
“Yağışdan çıхdıq, yağmura düşdük” komediyasın hökumət izni ilə avqust ayının üçündə Salamovların evində oynayacaqlar. Millət pişrəfti üçün çeşmdaştımız olan ziyalı cavanlarımızın əmsalın dəхi ziyadəsi ilə görməkdə gözlərimizin işıqlanmasın dərgahiəhədiyyətdən ən səmimül-qəlb rica və təmənna ediriz.
Bəli, Şamaхı əhli öz milləti-nəcibeyi-islamiyyələrinə qarşı ürəklərində bəslədikləri
məhəbbəti-qeyrətməndanələri təhəyyücündən Qarabağ facieyi-müəssifəsindən хəsarətlərə düçar olan sevgili qardaşlarını düşmənlərin zalimanə və birəhmanə sui-qəsdlərindən müdafiəyə müqtədir olmadıqlarından yaralanmış ürəklərinə mərhəm olaraq bir yanda ianə dəftəri açmaqla və bir tərəfdə teatr məclisi bərpa etməklə bərgi-səbz mənzələsində olan hədiyyeyi-mühəqqəranələr cəm etməkdə olmaqla təsəlliyab ola bilirlər isə də, amma qalaşçapovların2 məхsusən müsəlmanlara etdiyi yaddan çıхmaz olan birəhmanə və хanimansuzanə hərəkətindən ancaq dərgahi-əhədiyyətə şaki olub, dövlətin ədalət qanununa ona cəza verilməsinə ümidvar olmaqla təsəlliyab ola bilirlər.

Реклама

7 APREL 1906 — «MOLLA NƏSRƏDDİN» JURNALININ İLK SAYI ÇAPDAN ÇIXIB

Стандартный
7 APREL 1906 — «MOLLA NƏSRƏDDİN» JURNALININ İLK SAYI ÇAPDAN ÇIXIB

Молла́ Насредди́н (азерб. Molla Nəsrəddin) — азербайджанский еженедельный иллюстрированный сатирический журнал, издававшийся в Тифлисе (1906-1914, 1917), Тебризе (1921) и в Баку (1922—1931). За 25 лет было издано 748 выпусков журнала (340 — в Тифлисе, 8 — в Тебризе и 400 — в Баку).

Molla Nəsrəddin — Azərbaycan dilində satirik, populyar jurnal. İlk sayı 1906-cı il aprelin 7-də (köhnə təqvimlə 20-də) Tiflisdə işıq üzü görüb.

«Molla Nəsrəddin»in birinci sayı 1906-ci il aprel ayının 7-də Tiflisdə çapdan çıxıb. 1906-1918-ci illərdə Tiflisdə, 1921-ci ildə Təbrizdə, 1922-1931-ci illərdə Bakıda nəşr edilib. Redaktoru və müəllifi Cəlil Məmmədquluzadə olub. 25 il ərzində 748 nömrəsi (340-ı Tiflisdə, 8-i Təbrizdə, 400-ü Bakıda) çıxıb.

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: CULFADA QANLI HADİSƏ

Стандартный

Culfada 3 fevral gecəsi “Anqliya” mehmanxanasında ittifaq düşən qanlı hadisə

Некий кровавый инцидент в Джульфе

1914-05 CULFADA QANLI HADİSƏ

Ax! Nainsaf Kablayı Məhəmməd Şəfi! Sən ki könlünü özgəyə bağlayacaq idin, niyə məni aylarla bənd edib saxlamısan?! İndi çək öz əməlinin cəzasını…

«Molla Nəsrəddin», 1914-05

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: MƏKTƏBİ ÇOXDAN SÖKÜRÜK…

Стандартный

1912-01 УЧАСТЬ ШКОЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.bmp

Sərab kəndində məktəb daşlarını aparıb özlərinə ev tikirlər.

Участь школьного строительного материала

(Елисаветпольская губерния)

«Molla Nəsrəddin», 1912-01

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: ZƏNGƏZUR ACLARI

Стандартный

1907-11 aman günüdü, bu qəndii ver mollaya bakıya yazsın acından

«Aman günüdü, bu qəndi ver mollaya, Bakıya yazsın, bizə un göndərsinlər.

(Zəngəzur acları)

«Molla Nəsrəddin», 1907-11

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: MÜSƏLMAN ANDLARI

Стандартный

1913-01 MÜSƏLMAN ADLARI 2

A bəy, yalan desəm, atam o qara it olsun.

Пусть мой отец будет этой собакой, если я говорю неправду.

1913-01 MÜSƏLMAN ANDLARI 3

 

Yalan desəm, bu çörək məni iki gözdən eləsin.

Да ослепит меня этот хлеб, если я говорю неправду.

Molla Nəsrəddin», 1913-01

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: NAXÇIVANDA QƏZET BAĞLANANDA

Стандартный

1910 naxçıvan məhkəməsi qəzeti

Bir qəzetənin bağlanmağının şadlıq xəbəri

Naxçıvan məhkəsində “nürgüd”lü Mir İsanın “tans” etməsi”

«Molla Nəsrəddin», 1910-27

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: İNDİ GƏDƏLƏR DƏ BELƏ KABİNETLƏRDƏ OTURURLAR…

Стандартный

1909-06Dövlətli müsəlman bəyinin kabineti

«Molla Nəsrəddin», 1909-06

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: MULTİKULTURALİZM OLMAYAN VAXTLAR

Стандартный

 

Dövlət duması qərar qoydu ki, müsəlmanlar da bazar günləri alver eləməsinlər

1910-20 Dövlət duması bağla dükanı

Dövlət duması: Bağla, bağla dükanı.

Müsəlman dükançısı:  Ay canım, niyə məni dükanımdan çıxarırsan, yoxsa istəyirsən ki, mən də o piyan urus kimi gedim girim şərabxanaya?

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: CORAB AZARI

Стандартный

1909  CORAB

Eh, xanımlar, zəhləmizi tökməyin, budur mənim corabım, görün qoxu bundan gəlir ya sizin saçınızdan. (Qafqaz dəmir yolunda, ikinci klasda)

«Molla Nəsrəddin», 1909-03