Monthly Archives: Июнь 2020

M.F. AXUNDOV. SƏRGÜZƏŞTİ-VƏZİRİ-XANİ-LƏNKƏRAN (fraqment)

Стандартный

1

ÜÇÜMCÜ MƏCLIS

Üçümcü məclis Lənkəran xanının divanxanasında, dərya kənarında vaqe olur.
Xan taların sədrində, taxt üstündə oturubdur; hüzurunda durubdur Səlim bəy eşik
ağası, əlində çomaq və hər iki tərəfdən Lənkəran bəylərindən neçələri səf çəkiblər,
qapının ağzında fərraşbaşı Səməd bəy və pişxidmətbaşı Əziz ağa və bir-iki cavan pişxidmət
qaimdir və taların altında ərizəçilər, yanlarında naibi-eşik ağası Qədir bəy
müntəzirdirlər. Fərraşlar da taların aşağısında, qapının dalısında oturublar.

Xa n . Bu gün çox xoş havadır; divandan sonra istirəm dərya üzündə
bir az seyr edəm, könlüm açıla. Əziz ağa, buyur gəmiçilərə ki,
dərya kənarında lötgə hazır etsinlər!
Əz i z a ğ a . Baş üstə.
Çölə çıxır.
Xa n . Səlim bəy, denən ərizəçiləri qabağa gətirsinlər.
E ş i k a ğ a s ı (talardan). Qədir bəy, ərizəçiləri növbət ilə qabağa
gətir.
Qədir bəy iki ərizəçini qabağa gətirir, ərizəçilər ikiqat olurlar.
Ə r i z ə ç i l ə r d ə n b i r i s i . Xan, başına dönüm, ərzim var!
Xa n . Kişi, de görüm, ərzin nədir?
Ə v v ə l i m c i ə r i z ə ç i . Xan, başına dönüm, bu gün atımı çaya
suvarmağa aparmışdım; birdən əlimdən qurtuldu, qaçdı. Bu kişi qabaqdan
gəlirdi; çağırdım, a kişi, allah xatiri üçün bu atı qaytar. Əyilib yerdən
bir daş götürüb ata sarı tulladı, daş atın sağ gözünə dəyib töküldü.
Indi at məsrəfdən çıxıbdır; diyəsini istirəm,vermir; mənim ilə cəngü
cədəl edir.
Xan (ikinci ərizəçiyə). A kişi, belədir?
I k i m c i ə r i z ə ç i . Başına dönüm, belədir, amma mən qəsdən daş
atmamışam.
Xa n . Pərpuc danışma; qəsd olmasa necə daşı götürüb atmaq olar.
Sənin də atın varmı?
I k i m c i ə r i z ə ç i . Vardır başına dönüm.
Xan (əvvəlinci ərizəçiyə). A kişi, sən də get, vur bunun atın bir
gözün çıxart! “Əssinə bissinin, vəl eynə bil-eyni, vəl-cürufə qisas”.4
Bu şübhəli iş deyil, Səməd bəy, fərraşlardan birini qoş getsin, buları
haqlaşdırsın!

Səməd bəy baş vurub aşağı enir, bir fərraş qoşub ərizəçiləri yola salır, qayıdır.

Xa n . Səlim bəy, de ki, o biri ərizəçilər irəli gəlsinlər; tez olun, bu
gün seyrə çıxacağam!
S ə l i m b ə y . Qədir bəy, o birilərini irəli gətir!

Qədir bəy genə iki nəfər ərizəçini irəli gətirir.

Xa n . Ax, xanlıq, səndən əzab dünyada nə var! Hər kəs ancaq öz
əhli-əyalının qəmin çəkir, mən gərək min-min adamın qəmin çəkəm,
dərdinə yetişəm. Əvvəl xanlığımdan bu günə qədər heç bir gün qapımdan
ərizəçiləri rədd etməmişəm!
Səlim bəy. Bu qədər xalqın duası sizin əcrinizdir. Həqiqətdə
bu qədər xalq sizə əyal hesab olunur. Bu, Lənkəran vilayətinin abadlığı
sizin ədalətinizin bərəkətindədir.

Ərizəçilər baş əyir.

Əvvəlimci ə r i z ə ç i . Xan, başına dönüm, mənim qardaşım
naxoş idi. Dedilər ki, bu kişi həkimdir. Getdim, üç tümən pul buna
verib qardaşımın üstünə gətirdim. Bu ümid ki, qardaşımı sağaldacaqdır.
Gələn kimi qardaşımdan qan aldı, Qanı kəsilən kimi qardaşım
canın tapşırdı. Indi deyirəm, kişi, barı pulumu özümə qaytar. Pulumu
vermədiyi yetməz, hələ deyir ki, qan almasaydı dəxi pis olacaqdı; hələ
genə məndən iddiası var. Dadıma yetiş, başına dönüm!
Xan (ikimci ərizəçiyə). Cənab həkim, necə qan almasaydın dəxi
pis olacaqdı?
I k i m c i ə r i z ə ç i . Xan, başına dönüm, bunun qardaşı möhlik istisqa
mərəzinə mübtəla idi. Əgər qan almasaydım, altı aydan sonra
bişək və şübhə öləcək idi; qan almaqla bu kişinin altı ay ona bica xərc
və zəhmət çəkməkdən xilas etmişəm.
Xa n . Cənab həkim, bəs sənin hesabına görə gərək bu kişi genə
sənə artıq zad bağışlasın?
I k i m c i ə r i z ə ç i . Bəli, başına dönüm, belədir, əgər insaf eləsə!
Xan (bəylərə üzün tutub). Vallah, bilmirəm ki, buların divanını
necə kəsim? Heç belə çətin davaya rast gəlməmişdim!
B ə y l ə r d ə n b i r i s i . Başına dönüm, həkim taifəsinin ehtiramı
vacibdir, xalqın vecinə gəlirlər. Buyur bu kişiyə, ona bir xələt versin,
onu razı etsin. Xüsusən, bu həkimi mən tanıyıram, çox haziq həkimdir.

Xa n . Əgər o sənin aşnandır, qoy sən deyən kimi olsun. (Üzün ərizəçiyə
çevirir). A kişi, get həkimə bir çuxa da ver, onu razı elə. Səməd
bəy, bir fərraş qoş, getsin çuxanı alsın, versin həkimə.

Реклама

KÜR QURUYUR: PREZİDENT YANINDA MÜŞAVİRƏ

Стандартный

2

ƏLİYEV: Həzarat! Sizi bura yığmaqda məqsədim Kür çayının durumunu müzakirə etməkdir. Son vaxtlar Kürün quruduğu haqqında mənə məlumatlar gəlir. İndi mən sizdən soruşmaq istəyirəm: Kür niyə quruyur?

SİYAVUŞ NOVRUZOV: Cənab prezident, məlumdur ki, xəyanətkar Xalq Cəbhəsi və Müsavat hakimiyyət başında olanda Kürün suyunu ermənilərə satırdılar. Kür elə o vaxtdan qurumağa başladı. Əli Kərimli indi də altdan-altdan Paşinyana su satır. 

ƏLİYEV: Mən onların ermənilərə benzin satdıqlarını bilirdim, su satdıqlarını indi eşidirəm.

SİYAVUŞ NOVRUZOV: Cənab prezident, Elçibəy benzini ermənilərə satmırdı, havayı verirdi. Kürün suyunu isə satırdı, çünki Ermənistanda Kür suyu yoxdur, ermənilər Kür suyundan ötrü ölürlər.

KƏMALƏDDİN HEYDƏROV: Cənab prezident, Kürdə suyun azalmağının bir səbəbi də balıqların çoxalmağıdır. Biz son illər sizin müdrik rəhbərliyinizlə Kürdə balıqların sayını çox artırmışıq. Balıq da suya həris heyvandır. İçəndə dəvə kimi içir. Ona görə Kürün suyu belə azalıb.

ZAKİR HƏSƏNOV: Cənab prezident, Silahlı qüvvələr istnəliən vaxt, əgər lazım gəlsə, balıqlarla mübarizəyə girişə bilər.

ƏLİYEV: Bu məsələdə zərgər dəqiqliyi ilə işləmək lazımdır. Yəni israfçı balıqları qənaətcil balıqlardan ayırmaq lazımdır.

NƏCMƏDDİN SADIQOV: Я не совсем понял, о чем речь, но Кура паршивая речка, толку от нее никакого.

ƏLİYEV: Sağ ol, Nəcməddin. В целом ты прав. Mən görürəm ki, Mehriban xanımın da sözü var. Buyurun, Mehriban xanım.

MEHRİBAN XANIM: Mən belə düşünürəm ki, Kürün qurumağı heç də fəlakət deyildir. Mən bizim insanlara məsləhət görərdim ki, koka-kola içsinlər, Borjomi içsinlər. Mən indiyəcən Kür suyu içməmişəm, heç bir problemim yoxdur. Mən şəxsən Acaua di Crista Tributo Modigliani içirəm, millətimə də məsləhət görürəm.

ƏLİYEV: Mehriban xanım bunu çox gözəl dedi. Mən də Kür suyu içməmişəm. Mənim də problemim yoxdur. Həzarat, bizim məclisimizdə hörmətli şeyx də iştirtak edir. Əziz şeyx, buyurun, siz də fikrinizi deyin.

ALLAHŞÜKÜR PAŞAZADƏ: Assalamu-aleykum! Əlahəzrət! Qurani-Kərim buyurur ki, insana nə gəlsə, arvaddan gələr. Kürü qurudan arvaddır!

ƏLİYEV: Alik, Allahşükür, sən nə danışırsan, hansı arvad?
ALLAHŞÜKÜR: Cənab prezident, Neftçalada bir arvad xeylağını bələdiyyə üzvü seçiblər. O arvad deputat olandan aləm qarışıb bir-birinə. Dəniz suyu qarışıb Kürün suyuna, Kür başlayıb qurumağa. Əlahəzrət, siz and içmişdiniz ki, nə qədər ki, sağsınız, müxalifət deputat olmayacaq.

ƏLİYEV: Belə şeylər olur, Alik. Mən hərdən Göy Göldə balıq tuturam, bir də gördün baдığın biri torun deşyiyindən çıxıb qaçdı… Bu arvad da yəqin bir deşik tapıb keçib deputatlığa.

ALLAHŞÜKÜR: Əlahəzrət, bu arvad xeylağı Allahın bəlasıdır, şortda gəzir, böyüklərin üzünə ağ olur. O arvad nə qədər ki, deputatdır, bizim çaylarımız quruyacaq, kündəmiz də kütə gedəcək…Vallah, o arvadın fikri məni elə götürüb ki, nə qədər qara atıramsa, yata bilmirəm…

ƏLİYEV: Alik, mən Vilayətə deyərəm, ölçü götürər…

SOĞANBAŞ AQİL ABBAS: Əlahəzrət, canım sizə qurban! Balalarımı ayağınızın altında qurban kəsməyə hazıram! Cənab prezident! Mən uşaq vaxtı bir dəfə qayınatam Məmməd Arazın dalına düşüb getmişdim Salyana, Aşıq Pənaha qonaq. Orda o qədər balıq, kürü yedim ki, gecə yerimə…

 

Müşavirə davam edir…

Mirzə ƏLİL

29. 06. 2020, Samara

SMDT-NİN BƏLƏDİYYƏ ÜZVÜ VƏFA NAĞIYA TƏZYİQLƏRLƏ BAĞLI BƏYANATI

Стандартный

1

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin
Neftçala rayon Xolqaraqaşlı kənd bələdiyyəsinin üzvü Vəfa Nağıya təzyiqlərlə bağlı
Bəyanatı

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) 23 dekabr 2019-cü il bələdiyyə seçkilərində Neftçala rayon Xolqaraqaşlı kənd bələdiyyəsinə üzv seçilmiş Vəfa Nağıya qarşı son iki ay ərzində müşahidə olunan təzyiqlərdən narahat olduğunu bildirir, bunu seçilmiş bələdiyyə üzvünün müstəqil fəaliyyətinə qarşı siyasi təzyiq hesab edir.
SMDT qeyd edir ki, Vəfa Nağı Neftçala rayon Xolqaraqaşlı kənd bələdiyyəsinə üzv
seçildikdən sonra bu qurumun hesabatlı və şəffaf qaydada çalışması üçün qanun çərçivəsində səylər göstərmiş, bələdiyyə sədrinin qanunauyğun şəkildə iclasları keçirməsini təklif etmiş, habelə bələdiyyə sədri Əlibala Səlimovdan bələdiyyənin maliyyəsinin əsaslarını öyrənməyə çalışmışdır. Bununla bağlı son dəfə iyunun 8-də Vəfa Nağı rəsmi qaydada müraciət edərək, bələdiyyənin büdcəsi və mülkiyyətinə dair məlumatların açıqlanmasını tələb edib. Ancaq bələdiyyə sədri Əlibala Səlimov bu müraciətləri cavablandırmaq əvəzinə Vəfa Nağıya qarşı gözdənsalma kampaniaysına başlayıb, ona və yaxınlarına təzyiq edib.
SMDT narahatlıqla bildirir ki, Xolqaraqaşlı bələdiyyəsinin üzvü Vəfa Nağıya qarşı təzyiq və gözdənsalma kampaniyasını yerli icra strukturları da himayə edib. Məsələn, iyunun 10-da Vəfa Nağının qardaşı Elşən Nağıyev Neftçala rayon polis idarəsinə dəvət olunub və onun 100 manat məbləğində inzibati qaydada cərimə olunduğu bildirilib. Buna səbəb kimi 15 aprel 2020-ci ildə Xolqaraqaşlı kəndində keçirilən etiraz aksiyasında iştirakı göstərilib. Ancaq həmin aksiyada 50-dən artıq kənd sakini iştirak etsə də, cərimə olunan yalnız Vəfa Nağının qardaşı olub.
İyunun 16-da keçirilmiş bələdiyyə iclası Vəfa Nağı ilə bələdiyyə sədri arasında mübahisə ilə keçib və bundan sonra Xolqaraqaşlı kəndində yenidən gözdənsalma hərəkətləri başlayıb. Bir qrup şəxs Vəfa Nağının “Lady Gaga” yazılmış çimərlik şəkillərini kənd ərazisində yayaraq, onunla bağlı kənd sakinlərinin rəyini dəyişməyə və gözdən salmağa çalışıblar. SMDT bu olayı şiddətlə qınayaraq, həm Vəfa Nağı, həm də onun ailə üzvlərinə qarşı mənəvi-psixolji təzyiqləri siyasi motivli hesab edir. Bu cür tədbirlər həmçinin kənd sakinlərinin yerli idarəçilikdə iştirakdan çəkindirməyə, kənd bələdiyyəsinin hesabatlılığı ilə bağlı tələbləri etibarsızlaşdırmağa yönəlib.
SMDT hesab edir ki, Xolqaraqaşlı kənd bələdiyyəsinin üzvü Vəfa Nağıya qarşı olaylar və həmin kənd bələdiyyəsi sədri Əlibala Səlimovun hərəkətləri yerli özünüidarəçiliklə bağlı ölkə Konstitusiyası, “Bələdiyyələrin statusu”, “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları”, “Bələdiyyə üzvünün statusu” və “İnformasiya əldə etmək” haqqında qanunların, habelə Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu Yerli Özünüidarə üzrə Avropa Xartiyasının tələblərinin pozulmasıdır. SMDT hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edərək, baş verən olaylarla bağlı müvafiq tədbirlər görməyə, Vəfa Nağıya qarşı təzyiqlərin ətraflı araşdırmağa, ona təzyiq göstən şəxslərin müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etməyə çağırır.
Əlaqə:
E-poçt: emc.az2001@gmail.com
Telefon: +994503334674
Veb səhifə: http://www.smdtaz.org
Tvitter: SMDT_EMD

FACİƏLİ HƏLAK OLMUŞ PODPOLKOVNİK FƏXRƏDDİN ƏSGƏROVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

Fəxrəddin_Əsgərov

Fəxrəddin Əsgərov (d.29 iyun 1974Qazax r.- ö.29 yanvar 2008Xəzər dənizi) — Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovnik-leytnantı, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin zabiti.

Fəxrəddin Əsgərov 1974-cü il 29 iyun tarixində Qazax rayonunda ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. Orta təhsilini Qazax rayonunun 2 saylı orta məktəbində alıb. Məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirib. Yuxarı siniflərdə oxuyanda könüllü kimi Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə (Qazax rayonunun kəndlərində) iştirak edib.

1992-ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub və elə həmin il müsabiqə yolu ilə seçilərək təhsilini davam etdirmək üçün Türkiyə Respublikası Ali Hərbi Təyyarəçilik məktəbinə (Hava Harp Okulu) göndərilib. 1996-cı ildə ali təhsilini fərqlənmə ilə başa vurur.

Fəxrəddin Əsgərov evli və 2 övlad atası idi.

19962006-cı illərdə Kürdəmir rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissədə xidmət edib. Bu dövr ərzində baş təyyarəçi vəzifəsindən hərbi hissə komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlib.

20062008-ci illərdə isə başqa bir hərbi hissədə qərərgah rəisi vəzifəsində xidmət etmişdir. Təyyarəçi kimi xidmət etdiyi dövrdə L-39, Su-17Su-25MiQ-29 tipi döyüş təyyarələrini idarə etməyi qısa müddətdə mənimsəyərək ölkəmizin gənc təyyarəçilərinin yetişdirilməsində təlimatçı-təyyarəçi kimi fəal iştirak etmişdir.

10 dekabr 2005-ci il tarixdə 31 yaşında ikən polkovnik-leytenant rütbəsinə yüksəlmişdir. Həmin dövrün ən çox uçuş saatı olan pilotu olmuşdur. Xidmət müddətində 24 iyun 2003-cü il tarixdə «Hərbi xidmətlərə görə» medalı25 iyun 2006-cı il tarixdə  «Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə» III dərəcəli medalla təltif olunmuşdur.

2008-ci il yanvarın 29-da döyüş hazırlığı planı əsasında kapitan Əfqan Aslanovla birlikdə MiQ-29 təyyarəsi ilə, təlimatçı qismində, hava döyüşü uçuşu yerinə yetirərkən təyyarənin Xəzər dənizinin Şuraabad istiqamətinə düşüməsi nəticəsində həlak olurlar. Aparılan axtarışlar nəticəsində digər pilotun nəşi tapılıb dəfn edilir. Lakin Fəxrəddin Əsgərovun nəşi tapılmır. 

Vikipediya

ОТВЕТ АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ АЙБЕНИЗ ИСМАИЛОВОЙ

Стандартный

1

Милая Айбениз!

С большим интересом ознакомилась с вашим обращением. Признаюсь, поначалу подумала, что вы – дура. Потом все же пришла к выводу, что вы не совсем дура, раз такое теплое местечко себе нашли. Надеюсь, и зарплата у вас хорошая, хотя не совсем понимаю, что из себя представляет «отдел по международным связям».

А теперь о том,  почему мне сначала показалось, то вы дура. Вот вы пишете, что у вас миллион беженцев. Думаю, не все их них старики и дети. Есть, наверное, много молодых мужчин и юных девушек, как вы. Из миллион человек десять процентов запросто можно поставить под ружье. А ружья у вас есть. Получится стотысячная армия. Армения маленькая, и как ваши депутаты постоянно твердят, загнивающая и разваливающаяся страна. Вы со стотысячной армией, составленной из беженцев, можете взять не только Карабах, но еще больше. Понятно я объясняю?

Если не хотите воевать, тогда потерпите еще лет тридцать. Я внимательно ознакомилась с последними выступлениями вашего уважаемого президента. Из слов господина Алиева я так понимаю, что глава Армении – мелкий торговец сигаретами, к тому же взяточник, раздавший все денежные должности своим родственникам. В Армении, в отличие от Азербайджана, если верить вашему президенту, нет нормального суда, вообще нет разделения властей. Одним словом, нет ничего. Есть только премьер-министр, торгующий сигаретами и небольшое население, целиком зараженное коронавирусом. Поэтому можно ожидать, что через тридцать-сорок лет Армения окончательно отдаст концы и вы тогда займете не только Карабах, но и Ереван тоже.

Если и этот вариант вас не устраивает, то назначьте меня начальником Генштаба ваших Вооруженных сил. Да, я азербайджанским языком не владею, но им не владеет и Наджмеддин Садыков. И никогда не выучит он ваш язык. Во-первых, он уже стар, во-вторых ему наплевать на азербайджанский язык. А я актриса, язык могу выучить быстро. Да и военные меня поймут без слов. Одного моего взгляда достаточно. Они за мной пойдут куда угодно.

Я бы разогнала всех этих ваших лжегенералов к чертовой матери. В первую очередь – старого засранца Магеррама Алиева. Какой же он военный? Почему в вашей армии так много генералов и откуда у них такое количество орденов, если в стране миллион беженцев? Где они совершают свои подвиги? В постели с любовницами?

Кстати, почему дети чиновников, депутатов, богатеньких  не служат в армии? Я с этими мазафакерами быстро бы разобралась!

Милая Айбениз! Вот я изложила все мои соображения и предложения. Выберите устраивающий вас вариант. И дайте мне знать.

Искренне Ваша Анджелина.

(Со слов Анджелины Джоли записал Мирза АЛИЛ)

27.06. 2020, Голливуд — Самара

POLİSLƏR İNDƏN BELƏ VƏTƏNDAŞLARIN EVLƏRİNDƏ ƏMƏLİYYATI MANISLARLA BİRGƏ KEÇİRƏCƏKLƏR

Стандартный

yasamal

Daxili işlər nazirliyi və Mədəniyyət nazirliyinin birgə qərarı ilə bundan sonra polis vətəndaşların evinə çalıb-oxuyanlarla gedəcək. Ziyalıların, rus məktəbində oxumuş, filarmoniya, opera görmüş vətəndaşların evinə polis klassik musiqiçilərlə, sadə insanların, kənd yerlərində böyümüş insanların mənzillərinə isə toy manıslarıyla girəcəklər. Bütün əməliyyat skripka, violonçel ya da zurna-balabanla müşayiət olunacaq.

Cəmil Həsənli, İsa Qəmbər kimi hörmətli müxalifətçilərin evinə polis Mirələm Mirələmov kimi xanəndələri aparacaq. Zeynəb Xanlarova şxsən polis əməliyyatlarında iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib..

Daxili işlər nazirliyi və Mədəniyyət nazirliyi belə hesab edirlər ki, musiqili əməliyyatları vətəndaşlar ürəkdən bəyənəcək, polislərə və manıslara yaxşı şabaş  verəcəklər.

Mirzə ƏLİL

26.06. 2020, Samara

DEPUTAT HİKMƏT MƏMMƏDOV DEYİR Kİ, «SARI GƏLİN» BACANAQ TÜRKLƏRİN MAHNISIDIR…

Стандартный

hikmet_memmedov

Azərbaycanda bəzi insanlar şikayətlənirlər ki, indi keçmişdəki komediya, felyeton yazanlar yoxdur, satiriklər yoxdur, Mirzağa Əliyev kimi, Əliağa Ağayev, Nəsibə Zeynalova, Bəşir Səfəroğlu kimi artistlər yoxdur. Bu iddiada, əlbəttə, həqiqət var. Ancaq başa düşmək lazımdır ki, niyə yoxdur və bu gün belələrinə ehtiyac varmı.

Bir az qabağa qaçıb deyirəm ki, ehtiyac yoxdur!

Bir vaxtlar xalqı ancaq satiriklər və komediya artistləri güldürürdülərsə, indi xalqı prezident güldürür, millət vəkilləri güldürürlər, nazirlər güldürürlər, icra başçıları güldürürlər, alimlərimiz güldürürlər.

Məsələn, deyək ki, Bəşir Səfəroğlu müəyyən rolda səhnəyə çəıxır v tamaşaçıları güldürürdü. Yəni komedioqraf tərəfindən yaradılan surətin səhnə təcəssümünü görəndə xalqı gülmək tuturdu. İndi götürək prezidentimizin yaratdığı Lazım surətini. Lazımı heç kimi görməyib, səsini heç kimi eşitməyib, ancaq prezident Lazım adını çəkən kimi xalq qəşş edir. Belə olan halda bir artistə maaş verib onu Lazım rolunda səhnəyə çıxarmağa ehtiyac varmı?

Yoxdur!

Millət vəkillərinin hər biri ağzını açanda xalq o qədər gülür ki, bəzi insanlarda qrıja-zad da yaranır. Heç ağızlarını aşçmasalar da güldürürlər. Onların bioqrafiyalarına baxın – necə yüksəliblər, necə deputat olublar. Bunlar  hamısı elə gülməlidir ki, bizim daha Mirzə Cəlil felyetonlarına ehtiyacımız  yoxdur.

Ancaq elə ki ağızlarını açırlar…

Mən bu gün deputat Hikmət Məmmədovun “açıqlama”sını oxuyanda məni eə gülmək tutdu ki, başım bir neçə dəfə kompüerin ekranına dəydi. Görün bu komik deputat nə deyir:

“Azərbaycan Ordusu işğalçı Ermənistana öz gücünü göstərib!”

Əlbəttə, Hikmət Məmmədov belə deyir ki, bədbəxt və yazıq xalqını güldürsün, əslində gözəl bilir ki, Zəngilanda beşulduz mehmanxananı azərbaycanlılar yox, ermənilər tikirlər.

Hələ görün sonra nə deyir:
“Uğurlu Naxçıvan əməliyyatı nəticəsində strateji yüksəkliklərə çıxmışıq. Ermənistandan Dağlıq Qarabağa gedən yol bizim gözümüzün qabağından keçir”. 

Bəzi adamlar bunu başa düşməyəcəklər: Necə yəni biz yüksəkliyə çıxıb ermənilərin Qarabağa gedib-gəlməyinə baxırıq? Hələ deyəcəklər ki, Hikmət Məmmədovun başına hava gəlib (əvvəldən başı havalı olmayıbsa). Mirzə Əlil qətiyyətlə buna etiraz edir! Gəlməyib. Hikmət Məmmədovun başında hava-zad yoxdur. Belə danışır ki, biz gülək! Düzdür, ermənilər bunu oxusalar, bizdən də çox güləcəklər, ancaq bunun eybi yoxdur, cəhənnəmə gülsünlər…

Vikipediyada Hikmət Məmmədovun titullarının və fəxri adlarının siyahısına baxdım: düz 11 dənədir! Hətta Həsən bəy Zərdabi adına mükafat alıb. Yəqin bu mükafat Hikmət Məmmədova veriləndə Zərdabi qəbrində gülməkdən bir neçə dəfə çevrilib…

Ancaq məni ən çox güldürən Hikmət Məmmədovun aldığı 6 müəllif şəhadətnaməsindən biri oldu. “ Şəhadətnamə (№7678). “Sarı gəlin” mahnısının qəhrəmanı xristian qıpçaq (peçenenq) qızıdır. (Bir mahnının izi ilə, yaxud qıpçaq qızı Sarı gəlin.)

Bunu görəndə öz başıma hava gəldi və havanı qovmaq üçün başımı bir neçə dəfə qapının tininə vurdum!

Ay rəhmətliyin oğlu, bunu de də! Sarı gəlin peçenenq qızıymış! Yəni bacanaq türkünün qızı!

Mən bunu başqa bir aferistin, yəni rusdilli qazax şairi Oljas Süleymanovun diliylə deyirəm. Oljas Süleymenov deyib ki, peçeneq “bacanaq” deməkdir, çünki peçeneqlə rus bacanaq olublar…

Deməliyəm ki, Oljas Sükleymenov, mənim mərhum nənəm demişkən, çoxdanın lotusudur, dümbəyi əskikdir!

Elə  bu Hikmət Məmmədov da onun tayıdır…

Peçeneq qızı… Bacanaq qızı…

Uşaqlıqda bizə həmişə deyərdilər ki çox gülməyin, çünki gülməyin axırı ağlamaq olur. İndi mən də çox güldüm, sonra ağlamaq tutdu. Gördüm ki, ürəyimdə vətənə məhəbbət qalmayıb. Hətta Sovet Azərbaycanına azdan-çoxdan məhəbbbətim vardı, müstəqil Azərbaycana isə məhəbbətim yoxdur. Heç ata yurduna da sevgim qalmayıb. Çünki Fəzail Ağalmalı kimi başlı-qulaqlı vəhşi mənim ata yurduma işəyib. Yəni doğrudan, əməlli-başlı. Çünki orda qanaqlıqda olub, ordan bu yerazı deputat seçdirirlər…

Mən belə vətəni sevə bilmirəm…

O ki qaldı komedioqrafların, komik aktyorların olmadığına… Onlara ehtiyac yoxdur. Komediya teatrını bağlayıb qapısını qıfıllamaq lazımdır. Direktoru Əliqismət Lalayev gündə iki saat Torqovıda dayansa, camaat baxıb qəşş edəcək….

Oqtay Şirəliyevi qoyun postamentdə “Azadlıq” meydanına. Xəstələrin yarısı gülməkdən sağalar… Səhiyyə sistemi xeyli düzələr…

Əliağa Ağayev ayda neçə dəfə səhnəyə çıxırdı? Dörd-beş dəfə, çox çıxmazdı. Amma müdafiə naziri Zakir Həsənov hər gün səhnədədir, hər gün deyir ki, bu mürtəd ermənilər yıxacaq yerə, ağzına-ağzına vuracaq. Camaat da gülür. Bilir ki, şutit eləyir…

Açıqlamasının şirin yerində Hikmət Məmmədov birdən lap zaylayır və iddia edir ki,  “2016-cı ilin, həm 2018-ci illərin hərbi əməliyyatları göstərdi ki, biz böyük ərazilərimizi işğaldan azad edə bilmişik”.

Boynuma alım ki, bu yerdə ağzımdan bir neçə söyüş çıxdı, yəni ki, yalançının lap… Hansı ərazini azad eləmisən, cüvəllağı? Adını de!

Ancaq tez özümü yığışdırdım. Yadma düşdü ki, bunlar hamısı xalqı güldürmək üçündür…

Bunlar deputat deyillər, bunlar artistdirlər, bunlar lotudurlar…

Yəni yaxşı mənada deyirəm. Hikmət Məmmədovun müqəddəs titullarına və şəhadətnamələrinə and olsun!

Mirzə ƏLIL

26.06. 2020, Samara

KİRVƏLƏR, TEZ QARABAĞI BOŞALDIN, MƏHƏRRƏM ƏLİYEV GƏLİR…

Стандартный

məhərrəm_əliyev

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi — Prezident Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri, general-polkovnik Məhərrəm Əliyev bildirib: «“Dövlətimizin başıçısını, millətimizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün tam hazır vəziyyətdədir və əmr gözləyirlər. Bu qələbə uzaqda deyil. Biz bu qələbənin şahidi olacağıq”.

Fikir verin: aferistin mübtədası ilə xəbəri uzlaşmır…Belə «general»ın topu hədəf vura bilər?

 

https://www.unikal.org/news/249182/prezidentin-komekcisinden-ordudaki-veziyyetle-bagli-aciqlama

TƏLATÜM ORDEN ALDI, SALYAN TƏLATÜMƏ GƏLDİ…

Стандартный

Azerbaijan,_2011-968

Haçan mənim yanımda kimsə əlahəzrət prezident İlham Əliyevə yerlipərəst desə, dava düşür. Davanı da mən salıram, çünki əlahəzrət və möhtərəm prezident bütün azərbaycanlılara bir gözlə baxır. Bəzi cahil insanlar elə başa düşərlər ki, guya prezident millətə baxanda gözünün birini yumur. Yox, yummur! Bir gözlə baxmaq o deməkdir ki, əlahəzrət ayrı-seçkilik eləmir, naxçıvanlını ya ermənistanlını leriklidən ya şamaxılıdan üstün tutmur.

Hansı antimilli ünsürün buna şübhəsi varsa, gəlsin prezidentin bu gün verdiyi fərmanı soxum gözünə. 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni alanlardan biri də salyanlı Təlatüm Quliyevdir. Düzdür, Təlatüm Bakıda doğulub, ancaq atası salyanlıdır, yəni özü də salyanlı sayılmalıdır. Necə ki, naxçıvanlılar iki yüz il də Bakıda yaşasalar, yenə naxçıvanlıdırlar.

Təlatüm Quliyev bu yüksək ordenə ikinci dəfədir ki, layiq görülür. 2006-cı ildə o, “Vətənə xidmətə görə” ordeninin ücüncü dərəcəsinə layiq görülüb. Yəqin yaxın vaxtlarda ordenin birinci dərəcəsini də alar, olar Sover İttifaqı Qəhrəmanı, yəni Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Onda salyanlılar Təlatümün heykəlini qayırıb şəhərin yaxşı bir yerinə qoyarlar. Eh, təsəvvür edirəm ki, Salyan indi necə təlatümə gəlib, indi orda nə şadyanalıq var, nə qədər qoyun kəsilib… Salyan şadyanalıqlarının davasız keçmədiyini nəzərə alsaq, güman etmək olar ki, bıçaqlananlar da var.

Fəxr edirik Təlatümlə! Canımız qurban belə yerlilərə! Başımızı ucaldır!

İndi yadıma düşür ki, Təlatümün mərhum atası tarixçi Əliğvsət Quliyevin də Salyanda heykəli vardı. Yəni indi dağıdılmış Qələbə bağının günbatan tərəfində, Kürə lap yaxın yerdə mədəniyyət evi vardı. Burda əfsanəvi Rəşid Behbudov iki konsert vermişdi və o konsertlərin birində Mirzə Əlil də olmuşdu…

Hə, o mədəniyyət evinə Əliövsət Quliyevin adı verilmişdi. Sonradan giriş qapısının ağzında abidəsi də qoyulmuşdu. Ancaq abidəniu elə tərs qoymuşdular ki, gərək mədəniyyət evinə girmək üçün heykəlin başından tullanaydın… Heykəli yaradanın təqsiri yoxdur, heykəli qapının ağzına qoyan yəqin nəşəli olmuşdu…

O mədəniyyət evi gərək ən azı Rəşid Behbudoun xatitirinə və xatirəsinə görə saxlanılaydı. Ancaq cavan, sağlam, bundan sonra əlli ildən çox ömrü olan binanı buldozerə verdilər. Əliövsət Quliyevin abidəsi yəqin elə buldozerin  çalovundan atılıb Kürün dərin yerinə…

Əgər qalıbsa, orasını-burasını qayırıb oğlunun adıyla bir yerə qoymaq olar…

Mədəniyyət evini də dağıtdılar ki, təzə icra binası tiksinlər. Qabağında da  kimin heykəli olsa yaxşıdır? Əliövsət Quliyevin? Yox, milli öndərin…

Salyan şəhərini yadelii məmurlar dönə-dönə alt-üst ediblər, dağıdıblar, Salyanda salyanlıq qalmayıb, salyanlılar isə cınqırlarını çıxarmayıblar. Bəzən bir kəlmə sözdən ötrü bıçağı düz ürəyin başına soxan salyanlılar…

İnternetdə çox çətinliklə tapdım ki, Təlatüm Quliyev Milli Məclisdə ümumi şöbə müdiridir. Oxudum və inanmadım. Öldürsələr də, inanmaram. Cəbhədə canını verən əsgərə üçüncü dərəcəli medal verirlər ölümüdən sonra.  Fəzail Ağamalı ya Fazil Mustafa kimi başlı-qulaqlı vəhşşilərin, Aqil Abbas kimi soğanbaşların oturduğu məclisdə ümumi şöbə müdiri az qala Milli qəhrəman oldir?

Yox, məni öldürəsinz də inanmaram!

Mən belə fikirləşirəm ki, Təlatüm Quliev də İsrailin gizli xidmət zabitləri kimi məxfi əməliyyatlar həyata keçiir. Məsələn, Ağdam ərazisində keçir cəbhə xəttini, on beş-iyirmi erməni əsgərini qırıb qayıdır Bakıya. Sabah Fizuli tərəfdən, biri gün Kəlbəcər tərəfdən. Yəni indiyəcən Təlatüm yüzlərlə erməni əsgər və zabitini məhv edib, yüzlərlə ədəd texnikanı partladıb. Ermənilər verdiyi itkiləri gizlədirlər. Ancaq Təlatümün başına mükafat qoyublar. Milyom dram ya milyon komediya, dəqiq bilmirəm onların pulu necə adlanır…

Əgər yaxın vaxtlarda Koçaryanın ya Sarqsyanın ölüm xəbəri gəlsə, bilin ki, onlar öz əcəlləri ilə ölməyiblər, onları salyanlı balası Təlatüm Quliyev öldürüb…

Şöbə müdirinə əlahəzrət prezident o cür ordenləri verərdimi? Əlbəttə, verməzdi!

Vallah, bu yerdə məni ağlamaq tutdu. Bilmirəm niyə. Ya Salyanın xatirəsi məni kövrəltdi, ya o buldozerə verilmiş mədəniyyət evinin xatirəsi. Düzdür, narkotik keflənmə vəziyyətində olan salyanlıların düz qapının ağzına qoyduqları abidəni gözümün qabağına gətirəndə güldüm də. Vallah, çox arsız millətik, dərd başdan aşır, yenə gülürük…

Hə, daha Salyanda mədəniyyət evi yoxdur. Keçmiş “Kosmos” kinoteatrının orasını-burasını qayırıb adını utanmaz-utanmaz  qoyublar mədəniyyət mərkəzi…

Əlbəttə, mərkəz… Yox, hoqqa…

Mirzə ƏLİL

23. 06. 2020, Samara

Константинопольский договор (1724). ТЕКСТ

Стандартный

1

Жан-Баптист ван Мур. Султан Ахмед III принимает послов. 1724 год.

Трактат заключенный в Константинополе между Резидентом Неплюевым и Великим Везирем Ибрагим Пашею, о согласии Российского Двора с Турецким, по поводу явившегося в Персии самозванца Махмуда, на присоединение Персидских провинций к России и Турции по их прикосновенности к границам того и другого Государства. Понеже явился некий Мирвейзов сын, называемой Мири Махмуд, который нашед на Гусейна поймав с детьми его в Испагани сущими, в тюрьму посадил: того для во время того разорения Персии, со стороны высокой Порты отправлены туда войска для отобрания всех потребных высокой Порте порубежных мест, как и взята вся Георгия, провинция области Персидской. При сем случае також и Его Величество, державной и великолепной Московский Царь вечным миром обязанной приятель высокой Порты при коньюктуре Персидского смущения городы Дербент и Баку, в Ширванской провинции лежащие и некоторые еще по берегу Каспийского моря лежащие места к себе взял.

Между тем явился в странах Казбина и Тавриза некий Тахмасиб, называемой, Шаха Гусейна сын, с которым Его Царское Величество в учрежденных артикулах и кондициях, в постановленном и договоренном трактат изображенных трактовали и постановили, что помянутые городы Дербент и Баку в Ширванской провинции лежащие в каком состоянии не были, да будут под владением помянутого Царя, також по берегам Каспийского моря Персидского владения лежащие земли провинции Гилан, Мазендаран и Астрабат впредь да будут под владением помянутого Царя. Взаимно помянутый Царь обещался и объявил вспоможение помянутому Тахмасибу чинить войсками, Государство Персидское отобрать у узурпатора Мири Махмуда, Его на престол возставить, в сем деле склонил он Высокую Порту к тому, что будет добрую свою медиацию к тому употребить, чтобы Тахмасиб уступил Высокой Порт надлежащие провинции в Персии, или через медиацию, или общими силами; и для такой негоциации полномочным определил Резидента своего при Высокой Порт обретающегося почтенного в Мессийском народе Ивана Неплюева; також с общего согласия обеих сторон востребован и медиатором назначен почтенной между вельможами Мессийского народа Маркиз де Бонак, державного и великолепного Короля Французского Посол при высокой Порте резидующим, через медиацию которого многократные конференции возымел с полномочными определенными с стороны Высокой Порты и в сей негоциации Персидского дела между Высокой Портою и помянутым Царским Величеством постановлено, яко в следующих пунктах изображено:

Понеже лезгинцы, которые в Ширванской провинции будут Мусульманского закона, востребовали протекцию и быть в подданстве Высокой Порты, того ради и Высокая Порта в свою протекцию его приняла, и определила Ханом их называемого Дауда, которого снабдя дипломом на тот чин, назначила ему для управления места Шамаху вышеупомянутое Ханство, и подлежащая одному нация границы свои иметь будет по определению обеих сторон, а именно: надлежит имея добрые и исправные часы от Шамахи даже до Каспийского моря прямою дорогою среднею ездою ехать, и когда тамо приедут, надлежит смотря сколько часов езды от Шамахи до берега Каспийского моря будет, то на 3 равные части разделить или расположить, и зачав от моря на том месте, где к трети будут, знак поставлен быть имеет; а третья треть которая с Шемахинской стороны будет, да будет под властию Высокой Порты во владении помянутого Хана, а те трети, которые к Каспийскому морю под властию помянутого Царя быть имеют, также от города Дербента, которой под владением помянутого царя находится от берега моря внутрь по земле прямо и среднею ездою ехать 22 часа езды, и тамо знак надлежит поставить: от поставленного между Шамахою и Каспийским морем знак даже до знаку где Ширванская провинция окончается: означенная граница внутрь по земле в Ширванской провинции да будет под властию Высокой Порты: а сторона, которая к Каспийскому морю, да пребудет под властию помянутого Царя. Також за час от знаку, которой между Шамахою и Каспийским морем прямою ленеею, даже от того места, где река Араке сошлась с рекою Кур, которое место за границу учреждается, сторона внутренняя под владением Высокой Порты да будет, а сторона к Каспийскому морю под владением помянутого Царя да будет. И понеже постановлено, чтоб в том месте где реки Араке и Кур сошлись, одна сторона была под властию помянутого Царя, а третья что осталась под владением Персидского Государства, и так на том месте сошлись тройные границы, того ради позволено или свободно да будет Высокой Порт, там по обычаю граничную крепость построить для содержания собственного гарнизона, равным образом позволено и помянутом Царю на своей границе также крепость построить, и такое строение крепостей с общего известия чинено быть имеет; токмо такие крепость в расстояние трех часов от границы построены да будут, и дабы границы были с обеих сторон определены и учреждены с надлежащею исправностию и правдою, при том чтобы и знаки також поставлены были, имеют с обеих сторон Комиссарами определены быть особо искусные, добрые и к миру доброжелательные, которые в таком деле и прежде сего бывали употреблены. И понеже сей трактат медиацею Короля Французского, к благополучному концу приведен; того для с обеих сторон востребована також будет медиация, чтобы назначена была какая искусная особа для определения и разделения границ обеих сторон, и когда с помощию Божию помянутые границы с обеих сторон будут определены и от Комиссаров в инструмент внесены, тогда тот инструмент неотменно и непоколебимо, честно и исправно содержан быть имеет. И понеже в сих новых границах все места суть не фортификованы, того ради для бесстрашия подданых и для содержания гарнизону позволено да будет обеим сторонам, по общему согласию, крепости строить в расстоянии трех часов езды внутрь границ своих.

Read the rest of this entry