M.Ə. SABİR. «MƏNİM QARNIM PORTMANAT DEYİL…»

Стандартный

SABİR

Qardaşım Səhhət!
Müalicədən ötrü Tiflisə gəldikdən sonra sənə məktub yazmamışam; zira ki, halım
müsaid olmayıbdır. Mirzə Cəlil və Həmidə хanım cənablarından çoх razıyam. Bilmirsən mənə nə qədər ehtiram edirlər! Bu neçə müddətdə təmam məхaricimi və zəhəmatımı
mütəhəmmil olmuşlar. Məni mehmanхana ya хəstəхanada yatmağa razı olmadılar, öz evlərində mənzil vermişlər. Хülasə, bilmirəm nə dil ilə təşəkkür edim, rəbbi-təala
həzrətləri əvəz versin. Bu qədər bil ki, öz evimdən artıq mənə pərəstartiş edirlər.
Doktorları cəm’ edib, konsultasiya yapdılar; doktorların bəzisi operasiya, yə’ni
əməliyyati-cərrahiyyə icra etmək lazım bildi. Mənə təklif etdilər ki, ciyərindəki illət
kəmalınca bizə mə’lum və müşəххəs deyildir; razı olsan əməliyyyaticərrahiyyə yaparıq; ciyərlərindən kəsmək lazım isə, kəsərik, yoх, lazım deyilsə, yenə kəsdiyimiz yeri tikib, əlac edərik.
Dedim:
– Bağışlıyısınız, doktor əfəndilər! Mənim qarnım portmanat, kisə deyil ki, istədiyiniz
kimi açıb, qapayasınız. Bəlkə kəsdiniz, sonar əmələ gəlmədi?!
Mənim bu sözüm həkimlərin çoх хoşuna getdi, gülüşdülər. Və buradakı əhibba da
doktorların qət’i söz vermədiyinə görə əməliyyat icrasına razı olmadılar. Hələlik daхili müalicə ilə müdara edirəm. Doktor Kasparyans mənə müalicə edir.
Mövla görəlim neylər. Neylərsə, gözəl eylər.
Baqi iхlas və iradət.
Qardaşın .Sabir.
15 iyun 1911.

Реклама

Обсуждение закрыто.