Daily Archives: 23.02.2018

M.Ə. SABİR. «MƏNİM QARNIM PORTMANAT DEYİL…»

Стандартный

SABİR

Qardaşım Səhhət!
Müalicədən ötrü Tiflisə gəldikdən sonra sənə məktub yazmamışam; zira ki, halım
müsaid olmayıbdır. Mirzə Cəlil və Həmidə хanım cənablarından çoх razıyam. Bilmirsən mənə nə qədər ehtiram edirlər! Bu neçə müddətdə təmam məхaricimi və zəhəmatımı
mütəhəmmil olmuşlar. Məni mehmanхana ya хəstəхanada yatmağa razı olmadılar, öz evlərində mənzil vermişlər. Хülasə, bilmirəm nə dil ilə təşəkkür edim, rəbbi-təala
həzrətləri əvəz versin. Bu qədər bil ki, öz evimdən artıq mənə pərəstartiş edirlər.
Doktorları cəm’ edib, konsultasiya yapdılar; doktorların bəzisi operasiya, yə’ni
əməliyyati-cərrahiyyə icra etmək lazım bildi. Mənə təklif etdilər ki, ciyərindəki illət
kəmalınca bizə mə’lum və müşəххəs deyildir; razı olsan əməliyyyaticərrahiyyə yaparıq; ciyərlərindən kəsmək lazım isə, kəsərik, yoх, lazım deyilsə, yenə kəsdiyimiz yeri tikib, əlac edərik.
Dedim:
– Bağışlıyısınız, doktor əfəndilər! Mənim qarnım portmanat, kisə deyil ki, istədiyiniz
kimi açıb, qapayasınız. Bəlkə kəsdiniz, sonar əmələ gəlmədi?!
Mənim bu sözüm həkimlərin çoх хoşuna getdi, gülüşdülər. Və buradakı əhibba da
doktorların qət’i söz vermədiyinə görə əməliyyat icrasına razı olmadılar. Hələlik daхili müalicə ilə müdara edirəm. Doktor Kasparyans mənə müalicə edir.
Mövla görəlim neylər. Neylərsə, gözəl eylər.
Baqi iхlas və iradət.
Qardaşın .Sabir.
15 iyun 1911.

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ

Стандартный

ÇEÇEN DEPORT.jpg

Документ № 3.111

Постановление ГОКО № 5073сс «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР»

31.01.1944

  Сов[ершенно] секретно

 

  Государственный Комитет Обороны
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО № 5073сс

 

от 31 января 1944 года Москва, Кремль

 

  О мероприятиях по размещению спецпереселенцев

 

  в пределах Казахской и Киргизской ССР

 

Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Поручить НКВД СССР направить в феврале-марте с.г. для расселения в Казахскую ССР спецпереселенцев до 400 тысяч человек и Киргизскую ССР до 90 тысяч человек.

Обязать СНК Казахской ССР и Киргизской ССР обеспечить прием, размещение и трудовое устройство прибывающих спецпереселенцев.

 1. Расселение прибывающих спецпереселенцев производить с учетом трудоиспользования их, в первую очередь в сельском хозяйстве и животноводстве (совхозы, подсобные хозяйства, колхозы), рабочих и служащих в предприятиях районов вселения с использованием по специальности.

Расселение спецпереселенцев производить в первую очередь в пустующих зданиях колхозов, совхозов и предприятий, а также путем уплотнения.

Обязать НКВД СССР сообщать заблаговременно Совнаркомам Казахской ССР и Киргизской ССР сроки прибытия эшелонов спецпереселенцев.

 1. Обязать Совнаркомы Казахской ССР и Киргизской ССР обеспечить быстрейшее вовлечение прибывающих спецпереселенцев в члены сельскохозяйственных и промысловых артелей и наделение приусадебными участками в соответствии с уставом сельскохозяйственной артели, а также оказать содействие по строительству собственных домов переселяемым путем предоставления местных и получаемых для этой цели по фондам стройматериалов, леса, гвоздей, стекла.
 2. Для обеспечения, приема и размещения прибывающих переселенцев провести следующие мероприятия:

а) для руководства приемом и размещением спецпереселенцев создать республиканские комиссии по КССР под председательством секретаря ЦК КП(б) Казахстана тов. СКВОРЦОВА и членов: председателя СНК КCCP тов. УНДАСЫНОВА, Народного Комиссара Внутренних Дел КССР тов. БОГДАНОВА.

По Киргизской ССР под председательством секретаря ЦК КП(б) Киргизии тов. ВАГОВА и членов: председателя СНК КирССР тов. КУЛАТОВА и Народного Комиссара Внутренних Дел Киргизской CСP тов. ПЧЕЛКИНА.

б) В каждой области, куда прибывают переселенцы, создать областные комиссии в составе председателя Облисполкома, секретаря обкома и начальника УНКВД.

Возложить на эти комиссии проработку и проведение всех мероприятий, связанных с приемом и размещением прибывающих в область спецпереселенцев.

в) Совнаркому Казахской ССР командировать в места вселения ответственных представителей для проведения организационных и хозяйственно-подготовительных мероприятий по размещению прибывающих.

г) В каждом районе вселения спецпереселенцев организовать тройки в составе председателя райисполкома, секретаря райкома и начальника РО НКВД.

На указанные тройки возложить организацию встречи прибывающих спецпереселенцев и направление их к месту вселения.

д) К моменту прибытия эшелонов с переселенцами на станциях приема должны находиться представители колхозов, совхозов и подсобных предприятий, в которые вселяются прибывающие, а также достаточное количество мобилизованного транспорта для перевозки вещей и детей спецпереселенцев.

е) Ко времени прибытия переселяемых в местах вселения должны быть подготовлены помещения для их размещения.

 1. Предоставить право СНК Казахской ССР и СНК Киргизской ССР мобилизовать для перевозки спецпереселенцев автомобильный и гужевой транспорт любых предприятий союзной и местной промышленности и колхозов, а также использовать в порожнем направлении автотранспорт, работающий на вывозке зерна.
 2. Обязать Наркомрезинпром (тов. МИТРОХИНА) отгрузить в первом квартале 1944 года в распоряжение Совнаркома Казахской ССР 1000 комплектов авторезины и СНК Киргизской ССР 250 комплектов за счет уменьшения поставок в госрезерв.
 3. Для обеспечения питания прибывающих в Казахскую ССР и Киргизскую ССР 490 000 спецпереселенцев обязать Наркомзаг СССР выделить в распоряжение СНК Казахской ССР до нового урожая на 4 месяца 4800 тонн муки и 2400 тонн крупы и СНК Киргизской ССР 1200 тонн муки и 600 тонн крупы, равными частями ежемесячно, обратив на покрытие этих фондов зерно и другие продукты, получаемые от спецпереселенцев из мест по обменным квитанциям.
 4. Обязать Сельхозбанк (тов. КРАВЦОВА) выдавать ссуды спецпереселенцам Казахской ССР и Киргизской ССР на строительство домов, надворных построек и хозяйственное устройство, в размере 5000 рублей на семью с рассрочкой до 7 лет.
 5. Обязать Наркомзаг, Наркомзем, Наркоммясомолпром и Наркомсовхозов в течение 1944 года (а по лошадям в течение 1944–1945 гг.) провести расчет натурой со спецпереселенцами Казахской ССР и Киргизской ССР по обменным квитанциям за сданные ими скот и сельскохозяйственные продукты, за вычетом из общего числа расхода, предусмотренного пунктом 7 настоящего постановления. СНК Казахской ССР провести проверку и наблюдение за своевременным проведением обменных операций.
 6. Обязать НКВД СССР организовать в областях и районах расселения спецпереселенцев спецкомендатуры с содержанием этих аппаратов по госбюджету, с зарплатой, установленной для оперативных работников местных органов НКВД.
 7. Разрешить Совнаркому Казахской ССР организовать Переселенческое Управление при СНК Казахской ССР, на базе существующих отделов по хозустройству эвакуированного населения, возложив на Переселенческое Управление все вопросы, связанные со спецпереселенцами.
 8. Разрешить СНК Киргизской ССР:

а) Организовать в Ошской, Джалал-Абадской и Фрунзенской областях переселенческие группы при облисполкомах в составе до 5 человек.

б) Ввести в штаты райисполкомов районов размещения спецпереселенцев на 1944 год по одному технику-строителю и двум десятникам для оказания практической помощи по ремонту, восстановлению и строительству домов спецпереселенцев.

Наркомфину СССР (тов. ЗВЕРЕВУ) предусмотреть в бюджете Киргизской ССР расходы на содержание указанных выше аппаратов.

 

Заместитель председателя Государственного Комитета Обороны

В. МOЛОТОВ

 

Послано т.т. Молотову, Маленкову, Берия, Вознесенскому, Скворцову, Ундасынову, Богданову, Вагову, Кулатову, Пчелкину, Андрееву, Бенедиктову, Лобанову, Чадаеву — все. Шамбергу, Попову, Шаталину, Субботину 5, 7, 9, 10, Митрохину 5, 6, Данченко 5, 6, Кравцову 8, Звереву 8, 9, 10, 11, 12, Смирнову 5, 9, 10, Кузину 10, 11, 12. Меркулову — НКГБ — все.

 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 200. Л. 8–12. Копия (на бланке ГОКО и с круглой печатью Протокольной части ГОКО).

Впервые опубликовано: Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. «Обязать НКВД СССР… выселить греков». М.: ИНСАН, 1999. С. 78–80. № 13