Daily Archives: 06.02.2018

FÜZULİNİN NƏZMİNDƏ QIRX HƏDİS

Стандартный

MƏHƏMMƏD FÜZULİ 1494-1556.jpg

“Hədis-ərbəin”  — “qırx hədis” deməkdir. Füzuli türk (Azərbaycan) dilində nəzmə çəkdiyi hədisləri Əbdürrəhman Caminin farsca tərcümələrindən götürmüşdür və bunu öz müqəddiməsində yazır.

“…bu, qırx hədisi-mö’təbərdir, bəlkə qırx danə gövhərdir ki, ustadigirami mövlana Əbdürrəhmani-Cami əleyhirrəhmə intixab edib, farsi mütərcəm etmiş və şərti mən həfəzə min ümməti ərbəinə hədisən yəntəfiunə, bihi qəbləcəza bəəsəhullahu yovməl-qiyaməti fəqi-hən alimən məqaminə yetmiş. Ümum feyz üçün tərcümeyi-türki olunur”.

25-Cİ HƏDİS

Sənə bər kim yetirsə bir ehsan,

Qıl onun şükri-ne’mətin hər dəm.

Şükri-məxluqa olmayan qadir,

Qılmaz, əlbəttə, şükri-Xaliq həm.

(müasir dillə: insana minnətdarl olmayan onu yaradana da minnətdar olmaz- «Ocaq»)

Реклама