Daily Archives: 10.12.2016

ƏDALƏT TAHİRZADƏ. «MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 10 DEKABR 1988

Стандартный
ƏDALƏT TAHİRZADƏ. «MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 10 DEKABR 1988

10 DEKABR 1988

 Bu gecə televiziyada “Aktual müsahibə” verildi. Ələkbər Abbasovun apardığı verilişdə Bakınınkomendantı M.A.Tyaqunov, BK-nın katibi Svetlana Qasımova, NS sədrinin müavini A.T.Rasizadə,respublika daxili işlər nazirinin müavini, Bakı şəhər DİŞ rəisi Fətulla Hüseynov, xalq maarif naziriMüslüm Məmmədov, Moskvadan gələn bir hüquq işçisi iştirak edirdilər.Tyaqunovun sifəti məndə ikrah hissi oyatdı. Sanki cəllada bənzəyirdi. Özünü məclisin əsl ağasıkimi aparır, gözlərini süzdürə-süzdürə danışırdı. Dedi ki, bizim qoşunlar Bakıya zərurət üzündəngəlib, sovet adamlarının hüququnu, ləyaqətini qorumaq məqsədi güdür. (Aydındır ki, onuMoskvadan ermənilər göndərib və “sovet adamları” dedikdə yalnız ermənilər nəzərdə tutulur).S.Qasımova dedi ki, biz qoşunların Bakıya gəlməsinə çox şadıq.Sonra dedi ki, Bakıda nümayiş günləri heç bir hadisə baş verməyib, çünki partiya və sovetişçiləri həmişə xalqın içində olub (maşallah!).Tyaqunova nümayişlə bağlı tələblərin ali məktəblərdən, fəhlələrin işdən qovulması faktı iləbağlı sual veriləndə dedi ki, bizdə heç bir hakimiyyət yoxdur (?!), biz hadisəni aşkar edirik,cəzanı isə sizin nazirlər (DİN, XMN) verirlər. Bəli, burada ilanın Seyid Əhməd əli ilə tutulmasınınmexanizmi üzə çıxır! Deməli, Tyaqunov yaxşı adammış; o, nümayişçiləri döydürməkdən başqaheç nə etməyib, ancaq tələbələri, alimləri, fəhlələri işdən, məktəbdən qovan isə “əclaf”“Mamed”in özüdür! Rusun illər boyu yeritdiyi siyasət! Read the rest of this entry

10 DEKABRDA HƏLAK OLANLAR: QAFANLI ADİL MƏNSİMOV

Стандартный

Adil Mənsimov 17 mart 1972-cü ildə Qafanın Qovşud kəndində anadan оlmuşdur.

1 sentyabr 1992-ci ildə Abşeron rayоn Hərbi Kоmisarlığı tərəfindən hərbi хidmətə çağrılmış və Qarabağ uğrunda gеdən döyüşlərin iştirakçısı оlmuşdur.

Sıravi əsgər Adil Mənsimov 810-cu hərbi hissənin avtomatçısı idi.

10 dekabr 1992-cü ildə Qubadlı rayonunun Seytaz kəndində gеdən döyüşlər zamanı həlak olmuşdur.

Saray qəsəbəsində dəfn olunub.

Ölümündən sonra 16 sentyabr 1994-cü ildə «Hərbi xidmətlərə görə» medalı ilə təltif edilib.

VİKİPEDİYA

10 DEKABRDA HƏLAK OLANLAR: GƏDƏBƏYLİ PÜNHAN ƏLİYEV

Стандартный

%c9%99liyev_punhan

Əliyev Pünhan Məhəmmədəli oğlu 20 iyul 1962-ci ildə Gədəbəy rayonunun Göyəlli kəndində anadaan olub. Orta məktəbi də doğma kəndində başa vurmuşdur. İki il Sovet ordusunda xidmət etmişdir. . Read the rest of this entry

10 ДЕКАБРЯ 1948 ГОДА ПРИНЯТА ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Стандартный

%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

Всеобщая декларация прав человека

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

Преамбула

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,

Генеральная Ассамблея,

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. Read the rest of this entry