Daily Archives: 12.09.2016

12 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПИСАТЕЛЯ И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ ЮСИФА ВЕЗИРА ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ

Стандартный

Yusif_vazir_chamanzaminli_1911.jpg

Юсиф Везир Чеменземинли родился 12 сентября 1887 года в городе Шуше в семье Мешеди Мирбаба бека Везирова и Сеид Азизы ханум. Фамилия Везиров связана с одним из влиятельных визирей Карабахского ханства Мирзы Джамала Джеваншира, занимавшего этот пост в период правления Ибрагим Халил хана и Мехтикули хана. Эта фамилия переходила из поколения в поколение.

Chamanzaminli_mother_family.jpg

                 С семьей в Шуше. 1906 год.

Отец Юсифа Везирова превосходно знал персидский и турецкий языки, знал литературу (любил Фирдоуси и Физули), преподавал мугам и за свою жизнь побывал во многих странах Востока.

Получив первоначальное образование в школе Моллы Мехти, прославившегося под псевдонимом «Кар Халифа», он продолжил учёбу в русской школе города Агдама. Отучившись год в этой школе, в 1896 году он возвратился в Шушу и поступил в Реальное училище, которое среди средних учебных заведений Кавказа того времени считалось одним из лучших. В школе он больше внимания уделял биографиям художников и скульпторов и отставал по математике, из-за чего остался на второй год. Ещё с детских лет он занимался рисованием: сначала он рисовал картины, затем начал рисовать общественно-политические карикатуры. Повзрослев, он получил доступ к библиотеке старшего брата, где он стал читать и впервые познакомился с классиками русской и зарубежной литературы. Учась в Шушинской реальной школе, он написал на русском языке своё первое стихотворение «Жалоба». Юсиф Везир показал несколько своих стихов своему учителю русского языка Клемию. Учитель посоветовал ему читать Чехова. Сатирические рассказы Чехова Юсифу Везиру очень понравились, в дальнейшем это повлияло на его становление как писателя коротких рассказов. Учась в Шушинской реальной школе, он вместе со своим двоюродным братом Мир-Гасаном Везировым (впоследствии одним из 26-ти бакинских комиссаров) издавал ежемесячный юмористический журнал на русском языке «Фокусник», который хоть и был небольшим по объёму, но довольно серьёзным по содержанию. Read the rest of this entry

Реклама

ŞƏHİDLƏR: GÖYTƏPƏLİ ZABİT OQTAY EYNULLAYEV

Стандартный

Oqtay_Eynullayev.jpeg.jpeg

Oqtay Eynullayev 9 dekabr 1970-ci ildə Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsində müəllim ailəsində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində 1987 — 1991-ci illərdə Ali Hərbi Məktəbdə təhsil alıb.   1991-ci ildə Ali Hərbi Məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycana qayıtdı. Oqtay zabit kimi xidmətə Naxçıvan şəhərində başladı. 6 ay Naxçıvan şəhərində xidmət etdikdən sonra Bakının Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Daxili Qoşunlarda xidmətinə davam etdi. Həmin vaxtı Qarabağ döyüşləri başladığından Oqtay da döyüşə yollandı.  Oqtayın ilk döyüşü Zəngilan şəhərinin müdafiəsindən başladı. Döyüşdə göstərdiyi şücaətə görə bir neçə dəfə təltif də olunmuşdu. Sonra Tərtər şəhərində döyüşlərə başladı və Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə qolundan yaralandı. Hospitalda yatdı, sağalandan sonra evə də gəldi. Bizimlə görüşəndən sonra yenidən döyüşə qayıtdı.  Oqtay Zəngilan şəhərindən sonra Ağdam şəhərinə yollandı. Ağdamın Salahlı kəndində gedən döyüşlərdə iştirak edirdi. 1994-cü ildə Oqtay Füzulinin Horadiz kəndində xidmət edirdi. Elə olur ki, yanvar ayının 12-də atışma başlayır və Oqtay döyüş tapşırığı hazırlayarkən, elə masa arxasında başından aldığı qəlpə yarası ilə ağır yaralanır. Oradan Oqtayı Bakıya xəstəxanaya gətirirlər və orada müalicə alır. Aldığı  yaralardan Oqtay Eynullayev vəfat edir. Yanvarın 20-də dəfn olunub.

vikipediya

12 СЕНТЯБРЯ 1723 -МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И СЕФЕВИДСКИМ ГОСУДАРСТВОМ

Стандартный

1723 – Çar Rusiyası ilə Səfəvi dövləti arasında Peterburq müqaviləsi imzalanıb. Müqaviləyə əsasən, Azərbaycanın Xəzəryanı əraziləri (Dərbənd, Bakı, Salyan, Lənkəran, Rəşt, Ənzəli) Rusiyanın nəzarətinə verilib.

Həmin dövrdə Osmanlı imperatorluğu ilə müharibə aparan Səfəvi dövləti üçün bu saziş taktiki səciyyə daşıyırdı. Səfəvilər Rusiya ilə müttəfiqlik əldə etməklə onun köməyi ilə Osmanlını ələ keçirdiyi Şimali və Qərbi Azərbaycandan çıxarmaq istəyirdi.

Lakin çar Rusiyası Səfəvi dövlətinə umduğu dəstəyi vermədi. Əksinə, 1724-cü ildə Rusiya Osmanlı ilə də müqavilə bağlayaraq Xəzəryanı bölgələr istisna olmaqla Azərbaycanın qalan hissəsini onun nəzarətinə verdi.

Səfəvi dövəti isə Rusiyaya verdiyi torpaqları yalnız 1732-1735-ci illərdə — I Pyotrun ölümündən sonra Rusiyanın zəifləməsindən istifadə edərək — geri qaytara bildi.

1723 год. 23 сентября (12 сентября ст.ст.) между Россией и Персией был заключен мирный договор, по которому к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад.
12  сентября 1723.jpg

ВО ИМЯ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА

Ведомо да будет, понеже от нескольких лет в Персидском Государстве учинились великие замешания, и некоторые того Государства подданные, восстав против Его Шахова Величества, яко своего законного Государя не токмо в Персии великое разорение причиняют, но и весьма дерзнули подданным Его Императорского Величества Всероссийского, по древней между обоими Государствами пребывающей дружбе и трактатом, в Персидское Государство торгующим, учинить убийство и разграбить на великое число цены их имение. И понеже тогда владеющие Его Шахово Величество, за теми в Государстве его учинившимися великими замешании, не были в состоянии, над теми Его бунтовщиками надлежащую управу дать; того ради Его Императорское Величество Всероссийское, по истинной своей к Его Шахову Величеству дружбе, не хотя тех бунтовщиков, до дальнего расширения и приближения к Российским границам, Персидское Государство последней погибели допустить, само оружие свое против тех бунтовщиков употребил, и некоторые города и места на берегах Каспийского моря лежащие, которые от тех бунтовщиков в крайнее же утеснение приведены были, от них оружием своим освободил, и для обороны верных Его Шахова Величества подданных войсками своими засели; а между тем учинилось, что с другой стороны некоторые иные Персидские бунтовщики, таким образом усилились, что они столицею Персидского Государства овладели, и Его тогда владеющее Шахово Величество со всею Его Шахово фамилиею пленили, с престола низвергнули, и остался токмо сын Его Тахмасиб, который по законному наследству после отца своего на престол вступил, и законным Персидским Государем учинился; и желая древнюю между обоими Государствами пребывающую дружбу возобносить и вящее утвердить, отправил к Его Императорскому Величеству Всероссийскому, своего великого и полномочного Посла из ближних и верных слуг его сущих под ведением Эхтимат Девлета, почтенного и пречестнейшего Исмаил Бека с своею полномочною Шаховою грамотою не токмо с объявлением и Его Шахова Величества Тахмасиба вступлении на Персидский Престол, но и с прошением к Его Императорскому Величеству Всероссийскому, дабы Его Величество, при нынешнем Его от бунтовщиков терпимом утеснении, против бунтовщиков и неприятелей Его вспоможение учинить и Его на Персидском престоле содержать изволил, и дал вышепомянутому своему великому и полномочному Послу Read the rest of this entry