Daily Archives: 22.07.2016

22 İYUL — NAXÇIVANIN MÜDAFİƏÇİSİ MUSA KAZIM KARABEKİRİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

KazimKarabekirPasha.jpg

Musa Kazım Qarabəkir (türkcə: Musa Kâzım Karabekir) (d.22 iyul, 1882-ö.26 yanvar, 1948) — Türkiyənin görkəmli hərbi və siyasi xadimi, general.
Kazım Karabəkir Paşa 1882- ci il iyul ayının 22- də İstanbulda anadan olub. Türkiyənnin görkəmli hərbi və dövlət xadimi Kazım Karabəkir Paşa Atatürkün yaxın silahdaşlarından biri olmuşdur. Ali hərbi təhsil aldıqdan sonra (1912- 1913) Birinci dünya müharibəsində iştirak etmişdir (1914-1918). Hərbi sahədəki xidmətlərinə görə 1918- ci ildə diviziya generalı, sonra ordu generalı rütbəsinədək yüksəlmiş, “paşa”fəxri tituluna layiq görülmüşdür.
Kazım Karabəkir Paşa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan bölgəsinin erməni silahlı qüvvələrinin təcavüzündən müdafiəsində mühüm xidmətlər göstərmişdir. Həmin ərazilərin müdafiəsi Osmanlı ordusunun onun komandanlıq etdiyi I Qafqaz korpusuna həvalə olunmuşdu. Kazım Karabəkir Paşa Türkiyənin istiqlal savaşında (1918-1923) fəal iştirak etmiş, Şərq cəbhəsinin komandanı kimi bir sıra əzəli türk torpaqlarının geri qaytarılmasında, ermənilərin sülh bağlamağa məcbur etməsində əvəzsiz xidmətlərinə görə “İstiqlal ordeni”nə layiq görülmüşdür. Azərbaycanda baş verən hadisələrlə daim yaxından maraqlanmış, Qars konfransında (1921) iştirak etmişdir. Naxçıvanın mədəni həyatında yaxından iştirak edən Kazım Karabəkir Paşa şəhərdə teatrın fəaliyyətini bərpa etmiş, Naxçıvan teatrında türk yazıçılarının dram əsərlərini tamaşaya qoymuş, tədris müəssisələri açmış, məktəblər üçün Türkiyədən çoxlu sayda dərsliklər gətirtmişdir. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət verən və nizami ordu quruculuğunun vacibliyini nəzərə alan Kazım Karabəkir Paşa bu işi öyrənmək üçün bir qrup gənci Türkiyə məktəblərinə oxumağa göndərmişdir. I Dünya müharibəsinin sonunda Osmanlı Şərqi ordusunun baş komandanı vəzifəsini tutmuşdur. 1946-ci ildən 1948-ci ildəki vəfatına qədər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri olmuşdur.
Kazım 1882-ci ildə Məhməd Əmin Paşa və Hacı Həvva xanımın ailəsində dünyaya gəlmişdir. Onun ata tərəfdən kökləri oğuz türklərinin Əfşar tayfasına gedib çıxır.

VİKİPEDİYA

Реклама

22 ИЮЛЯ 1875 ГОДА ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ПЕРВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЭКИНЧИ»

Стандартный
22 ИЮЛЯ 1875 ГОДА ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ПЕРВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЭКИНЧИ»

ZƏRDABİ

«Экинчи» (азерб. Əkinçi — «Сеятель», «Пахарь») — первая азербайджанская газета, издававшаяся в Баку в 1875—1877 годах. Первая газета в истории, печатавшаяся исключительно на азербайджанском языке, и первая газета в Российской империи, издававшаяся на тюркском языке.
Основателем и единственным редактором газеты был азербайджанский журналист, выпускник физико-математического факультета Московского университета, Гасан-бек Зардаби, который находился под влиянием популярных идей «Народничества». Само основание «Экинчи» было революционным не только с точки зрения зарождения национальной прессы на азербайджанском языке, но и как налаживание процесса распространения информации среди народных масс.
Бакинский губернатор Дмитрий Старосельский благосклонно отнёсся к начинанию Зардаби и оказал помощь в издании газеты. Он также посоветовал Зардаби назвать газету так, чтобы она не вызвала лишних подозрений у цензуры и создать видимость, будто в «Экинчи» публиковались новости и рекомендации в области сельского хозяйства. Наряду с этим, в газете печатались научные статьи на тему биологии и медицины, а также общественного и культурного состояния мусульман Кавказа. Первый номер газеты вышел в свет 22 июля 1875 года. Сегодня этот день отмечается в Азербайджане как День национальной прессы.
Ради доступности книжного стиля для низшего класса, Зардаби предлагал реформировать литературную форму азербайджанского и исключить из него сложные словоформы, использовавшиеся разве что в религиозных текстах и классической поэзии. По этой причине «Экинчи» нередко становилась объектом критики образованного класса, который находил её стиль чересчур неофициальным.
Также споры вокруг выпуска газеты продолжались в связи с тем, что многие шиитские улямы (священники) считали, что не надлежит использовать такие изобретения неверных, как газеты. Другие возражали, что использовать необходимо персидский язык, как общепринятый литературный язык в Азербайджане.
Так как газета была отвергнута духовными лицами и недоступна для неграмотной части населения, «Экинчи» вскоре стал форумом объединяющим азербайджанскую интеллигенцию. Газета была позитивно настроена к Турции, мягко критически к Ирану и склонялась к секуляризму.  «Экинчи» привела к мощному толчку в развитии азербайджанской журналистики и дальнейшем основании азербайджаноязычных газет, как то «Зия» — в 1879 году, «Зия Кавказия» — в 1880 году, «Кешкюль» — в 1883 году, «Шарги-Рус» — в 1903, «Иршад» и «Хаят» — в 1905 году, «Фиюзат», «Текеммюль» и «Молла Насреддин» — в 1906 году, после чего азербайджанская публицистика вступила в новый этап развития.
Газета «Экинчи» была закрыта российскими властями 29 сентября 1877 году, после начала русско-турецкой войны, в связи с её устойчивыми про-оттоманскими симпатиями.

википедия