Daily Archives: 08.06.2016

MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN ÖLÜM YATAĞINDA TƏSVİRİ

Стандартный

Muhammad_on_deathbed

Məhəmməd peyğəmbərin ölüm yatağında təsviri. 1307-ci ildə Təbrizdə Rəşid əd-Din tərəfindən nəşr olunmuş “Camei əl Taarix” (həmçinin “Dünyanın ümümi tarixi” kimi tanınır). Bu kitab indi Şotlandiyada, Edinburq universiterinin kitabxanasındadır.

8 İYUN 632 — MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN VƏFATI

Стандартный
8 İYUN 632 — MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN VƏFATI

MƏkkənin təslim olmasından sonrakı il, hicrətin doqquzuncu ili ərəb-müsəlman tarixinə «elçiliklər ili» kimi daxil olmuşdur. Rəvayətə görə, bütün Ərəbistanın bədəvi tayfaları həmin il Hz.Məhəmmədə tabe olduqlarını və onun dinini qəbul etməyə hazır olduqlarını bildirmək üçün bir-birinin ardınca Mədinəyə səlahiyyətli nümayəndələr göndərməyə başlamışdılar. Lakin həmin rəvayətdən belə aydın olur ki, bu proses əslində heç də sadə və rəvan getmirdi. Məsələn, Taifdəki Səqif qəbiləsi Həvazin tayfası ilə ittifaqa girib hətta Hz.Məhəmmədin tərəfdarlarının birləşmiş Mədinə-Məkkə icmasına qarşı açıq silahlı mübarizəyə qalxmağa cəhd göstərmiş, lakin Hünəyn vadisində müsəlmanlar və onlarla müttəfiq olan bədəvi tayfaları tərəfindən tamamilə darmadağın edilmişdi. Bu qələbədən sonra müsəlmanlar çətinlik çəkmədən Taif şəhərini ələ keçirdilər və orada ilk növbədə yerli ilahə əl-Latın ziyarətgahını dağıtdılar.

Hünəyn vuruşması və onun ardınca Taif üzərinə yürüş Hz.Məhəmmədin ömrünün axırıncı iki ilində baş vermiş ən iri hərbi əməliyyatlar olmuşdur. Əsasən Ərəbistanın şimalında bəzi digər ərazilərin itaət altına alınması daha kiçik yürüşlərin köməyi ilə təmin edilmişdi.

Hicrətin onuncu ilində, müqəddəs zilhiccə ayının 8-də (632-ci ilin mart ayında) Hz.Məhəmməd bütün ailəsinin müşayiəti ilə Məkkənin müqəddəs yerlərinə özünün ilk və yeganə tam ziyarətinə yollandı. Bu «Böyük Həcc» (əl-Həcc əl-əkbər) tarixə Hiccət əl-Vida (Vidalaşma Həcci) adı ilə daxil olmuşdur. Bu tədbir islam dininin mərkəzi kimi Məkkənin rolunu qəti surətdə təsdiq etdi. Həmin vaxtdan sonra Məkkə bütün qeyri-müsəlmanlar üçün haram sayılan müqəddəs şəhərə, müsəlmanların həcc mərasimi yerinə çevrildi. Bütün sonrakı əsrlər ərzində həcc mərasiminə sözsüz və ciddi əməl edilmişdir və indi də bu mərasim zilhiccə ayının 8-dən 12-nə kimi vaxtilə Hz.Məhəmmədin öz vidalaşma həccinə yollandığı şəkildə təkrar edilir.

Vidalaşma həccindən üç ay sonra, 632-ci ilin iyun ayında Hz.Məhəmməd vəfat etdi. Mədinə şəhərində, evində vəfat etdiyi həyat yoldaşlarından Aişə binti Əbu Bəkirin evində dəfn olundu.

vikipediya

8 ИЮНЯ 632 ГОДА УМЕР ПРОРОК МУХАММЕД

Стандартный
8 ИЮНЯ 632 ГОДА УМЕР ПРОРОК МУХАММЕД

В Медине после двух недель тяжелой лихорадки умер основатель ислама пророк Мухаммед. Но прежде он отпустил на волю своих рабов и повелел раздать деньги и оружие бедным. Он умер на руках у любимой жены Аиши и был похоронен прямо в ее хижине. Со временем это место вошло в храмовый комплекс основанной им же первой мечети Масджид ан-Наби и стало второй по значению (после Каабы в Мекке) мусульманской святыней. Именно в Медине Пророк провозгласил значительную часть Корана, там же ислам приобрел характер самостоятельной религии. В этом городе были заложены основы исламского государства. В двух браках Мухаммед имел с десяток жен, но никто из сыновей его не пережил, и преемником — первым правоверным халифом (наместником) — стал отец Аиши Абу-Бакр (571–634), друг и сподвижник Пророка.

http://www.vokrugsveta.ru/chronograph/2086/

ЖИЗНЬ

Он родился в 570 году в Арабском городе Мекке. Мухаммед был сыном Абдаллаха ибн Абд аль-Муталлиба торговца из правящего племени и его жены Амины.
Отец Мухаммеда Абдаллах умер почти за шесть месяцев перед его рождением. Он потерял мать, когда ему было 6 лет и остался полным сиротой. Мухаммед был отдан на попечительство своего деду Абд аль-Мутталибу, а по истечении 2 лет, своему дяде дядя Абу Талиб, который воспитывал его до совершеннолетия. Мухаммед вырос и стал успешным и богатым купцом.
В 595 году, когда ему было 25лет, он женился на Хадидже, богататой сорокалетней вдове. Их счастливый брак длился 25 лет и у него не было другой супруги при жизни Хадиджи. Он имел с ней шестеро детей — четырех дочерей и двух сыновей, которые оба умерли еще детстве. Все дети, за исключением двух его дочерей, Фатимы и Зейнаб, умерли при его жизни. 
Неудовлетворенный своей жизнью в Мекке, он время от времени, отправлялся в одну из пещер в окрестных горах для медитации и размышлений.
Первое откровение (610).  Согласно исламским верованиям, в возрасте 40 лет, в 610 году в месяц Рамадан, Мухаммед получил первое откровение от Бога.
Архангел Джабраил явился к нему в пещере на горе Хира вблизи Мекки и сообщил Мухаммеду, что он есть посланником Бога. Джабраил приказал ему читать стихи посланные Богом и сказал Мухаммеду: «Iqraa», то есть «Читай». Кроме того, Джабраил приказал ему начать проповедовать Послание.
Эти откровения продолжались у Махаммеда на протяжении 23 лет до самой его смерти. Собрание этих откровений, составило содержание священной книги ислама Коран, который был запомнен и записан его последователями, и собран в единую книгу вскоре после его смерти.
Проповедование и сопротивление (613-621).  Через три года, примерно в 613 году, он начал публично проповедовать, призывая богатых помогать бедным и требуя уничтожения идолов. В первые годы Мухаммед обратил в свою веру многих людей и привлек учеников и последователей.
В 619 году умерли его жена Хадиджа и его дядя Абу Талиб и этот год был назван «годом грусти».
Ночное путешествие. По Исламскому преданию, около 621 года, Мухаммед пережил Исра и Мирадж, чудесное ночное путешествие вместе с ангелом Джабраилом. Оба они оседлали белого крылатого коня Аль-Бурак и отправились в путешествие в Иерусалим, где он встретил Авраама и Моисея. Затем они совершили второе путешествие за пределы времени и пространства через семь небес. Большинство мусульман считают это физическим путешествием, в то время как другие говорят, что оно представляет собой духовно метафорическое видение.
Мадина и приход к власти (622-630).  В 622 году правители Курайшитов решили убить пророка. Джабраил сообщил Пророку об их плане и попросил его немедленно покинуть Мекку. 
24 сентября 622 он и его последователи оставшихся в Мекке переехали в Медину (называвшуюся тогда Ясриб). Это бегство, известное как Хиджра, знаменует собой начало мусульманской эры . Этот год явился началом мусульманского календаря Хиджры: 1A.H. (After Hijra -англ , после Хиджры). 
В Медине, Мухаммед объединил конфликтующие племена Аравийского полуострова в федерацию союзных племен со столицей в Медине. Во время пребывания в Медине, Мухаммед взял в жены нескольких женщин, в основном по политическим или гуманитарным соображениям. После 8 лет борьбы с мекканскими племенами, Мухаммед укрепил свои позиции в регионе, проведя несколько успешных военных кампаний. Его известность возросла, а в 629 он беспрепятственно совершил паломничество в Мекку. 
В 630 году он выступил против Мекки, которая сдалась без боя. Он объявил амнистию за прошлые преступления и обратил большинство жителей Мекки в ислам. Таким образом, он выиграл контроль над всей Аравией и стал правителем мусульман.
Он совершил свою последнюю поездку в Мекку в 632 году, установив обряд хаджа, или паломничества в Мекку. Через несколько месяцев после возвращения в Медину, Мухаммед заболел и умер на руках своей любимой жены Аиши, в понедельник, 8 июня 632 года, в возрасте 63 лет.
Он похоронен, там же где он скончался, на месте где был доме Айши и в настоящее время находится мечеть Пророка в Медине.
Мухаммед является одним из самых влиятельных личностей в истории. Исламская традиция подчеркивает его исключительно человеческую природу. Он исповедовал самый простой, строгий и скромный образ жизни. Он проводил одну или две трети каждой ночи в молитве и медитации.
Говорят, что Мухаммед был крепкого сложения, с выпуклым лбом, у него был нос с горбинкой, большие коричнево-черные глаза и приятная улыбка. Он проявлял большой такт в общении с людьми и, если это было необходимо, мягкость и даже нежность. Мухаммед до сих пор служит примером для всех мусульман и воспринимается как высший образец подражания.

http://geniusrevive.com/ru/component/sobipro/198-mohammad-founder-of-islam.html?Itemid