KİTABİ-DƏDƏ QORQUD: QARACA ÇOBAN VƏ KAFİRLƏR

Стандартный

Nagahandan Qaracıq çobanın üzərimə altı yüz kafir qoyuldu. Kafir aydır:

Qaranqu axşam olanda qayqulu çoban,

Qarla yaqmur yağanda çaqmaqlı çoban,

Südü-peniri bol qaymaqlı çoban!

Qazan bəgin dünlügü altın ban evlərini biz yıqmışuz.

Tövlə-tövlə şahbaz atlarını biz binmişüz.

Qatar-qatar qızıl dəvəsini biz yetmişüz.

Qarıcıq anasını biz gətirmişüz.

Ağır xəzinə, bol aqçasını biz yaqmalamışuz.

Qaza bənzər qız-gəlini biz yesir etmişüz.

Qırq yigidlən Qazanın halalını biz gətirmişüz.

Bərə çoban, iraqından-yaqınından bəri gəlgil!

Baş endirib bağır basqıl!

Biz kafirə salam vergil!

Öldürməyəlim, Şöklü Məlikə səni ilətəyüm.

Sana bəglik alı verəlim!

Çoban aydır:

İlaqırdı söyləmə, mərə itim kafir!

İtümlə bir yalaqda yundum içən azğın kafir!

Altındakı alaca atın nə ögərsin,

Ala başlı keçimcə gəlməz mana!

Başındakı tutuğulqanı nə öyərsən, mətə kafir,

Qızılcıq dəgənəgimlə gəlməz mana!

Qılıncını nə ögərsən, mərə kafir,

Əgri başlu çovkanımla gəlməz mana!

Belündə toqsan oqın nə ögərsən, mərə kafir,

Ala qollu sapanımca gəlməz mana!

İraqından-yaqınından bəri gəlgil,

Yigitlərin zərbini görgil, andan ötgil!

Обсуждение закрыто.