20 APREL — YAZIÇI ÇİNGİZ HÜSEYNOVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный
20 APREL — YAZIÇI ÇİNGİZ HÜSEYNOVUN DOĞUM GÜNÜ

Чинги́з Гаса́н оглы́ Гусе́йнов (род. 20 апреля 1929, Баку) — азербайджанский писатель, литературовед, культуролог, переводчик, доктор филологических наук(1979), профессор (1980), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1989), профессор филологического факультета МГУ.

Перу Ч. Гусейнова принадлежит множество книг прозы, в том числе шесть романов, изданных на многих языках мира.

Популярность принесли романы «Магомед, Мамед, Мамиш» (М., 1975) о мафиозности властных структур и «Семейные тайны» (М., 1986, расширенное издание — 1991) о господстве высокопоставленного клана, диктующего условия жизни в масштабах деградирующего общества.

В так называемом компьютерном романе «Директория Igra» (М., 1996, пятый в РФ рейтинг популярности среди произведений подобного типа) межнациональные конфликты в стране показаны как результат политических игр по захвату власти.

Одно из значительных произведений автора — исторический роман «Фатальный Фатали» (1983) «о жизни, уже однажды прожитой» (М., 1983), воссоздает непростые российско-кавказские отношения в Х1Х веке, изображает колониальную политику царизма на Кавказе, кавказские войны, национально-освободительное движение Шамиля, неизбежность появления в условиях деспотии бунтующей личности.

Çingiz Həsən oğlu Hüseynov (20 aprel 1929) – nasir, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, 1959-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru (1979), professor (1980), Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi (1989).

Çingiz Hüseynov 1929-cu il aprelin 20-də Bakıda anadan olmuşdur. Burada orta məktəbi bitirdikdən sonra ADU-nun fılologiya fakültəsinə daxil olmuş, ikinci kursdan Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinə dəyişilmiş, oranı bitirmişdir (1952). SSRİ Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında təhsil almış, burada namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Sonra SSRİ Yazıçılar İttifaqında milli ədəbiyyatlar üzrə məsləhətçi olmuşdur (1955-1972). Sov.İKP MK nəzdindəki İctimai Elmlər Akademiyasında sosialist mədəniyyəti kafedrasının müdir müavini işləmişdir. İlk mətbu əsəri «Bakinski raboçi» qəzetində (16 oktyabr 1955) işıq üzü görmüşdür. Bundan sonra ədəbi yaradıcılıqla müntəzəm məşğul olmuşdur. Əsərlərini iki dildə – Azərbaycan və rus dillərində yazmışdır.

Əsərləri keçmiş SSRİ və xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir. Türkiyə, Belçika, İngiltərə, Fransa və digər ölkələrdə olmuşdur.

 

Обсуждение закрыто.