DƏDƏ QORQUD SOYLAMIŞ: «AZIB GƏLƏN QƏZAYI TANRI SAVSIN…»

Стандартный

Dədə Qorqut bir daxi soylamış, görəlim, xanım, nə söyləmiş:

Getdikdə yeriş otlaqların keyik bilür.

Kənəz yerlər çəmənlərin qulan bilür.

Ayru-ayru yollar izin dəvə bilür.

Yeddi dərə qoxuların dülkü bilür.

Dünlə karvan keçdigin turğay bilür.

Oğlu kimdən olduğun ana bilür.

Əris ağzın yeynisin at bilür.

Ağır yüklər zəhmin qatır bilür.

Nə yerdə sırılır varsa, çəkən bilür.

Ğafil başın ağrısın beyin bilür.

Qolça qopuz götürüb, elədən elə, bəgdən-bəgə ozan gəzər.

Ər comərdin, ər nakəsin ozan bilür.

El-evünüzdə çalub-ayıdan ozan olsun.

Azub gələn qəzayı Tənri savsın, xanım, hey

Обсуждение закрыто.