28 -MART — İLK AZƏRBAYCANLI KİMYAÇI ALİM ŞIXBALA ƏLİYEVİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный
28 -MART — İLK AZƏRBAYCANLI KİMYAÇI ALİM ŞIXBALA ƏLİYEVİN DOĞUM GÜNÜ

Əliyev Şixbala Əbulfəz oğlu 1910-cu ildə mart ayinin 28-də Bakinin Binəqədi kəndində anadan olmuşdur. O, 1931-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu bitirdikdən sonra Leninqrad Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olmuş, 1934-cü ildə isə Leninqrad Dövlət Universitetinin Elmi Şurasinda kimya elmləri üzrə elmlər namizədi adını almaq ücün dissertasiyanı uğurla müdafiə edib, Azərbaycan elmi tarixində kimya elmləri üzrə ilk elmlər namizədi alimlik dərəcəsini qazandı.

Böyük Vətən Müharibəsi dövründə Şıxbala Əbülfəz oğlu Əliyev neft kimyası sahəsində böyük müdafiə və təcrubi mənalı bir sıra vacib işlər görmüşdür. Onun gördüyü ən vacib məsələlərə aşağıdakıları aid etmək olar: 1941-43-cü illərdə Kimya İnstitutunda kömür məmulatlarının və yerli materialların, elektroizolyasiya olunmuş lakların istehsalı, yangından qorunma rənglərin istehsalı, kobaltın turşlaşması, sulfat turşusunun qalıqlarından istehsal olunan vanadiy katalizatorunun alınması, yeraltı sulardan yeyici natriy, yod, bromun alınması, lyuminoforların, stirolun və polistirolun alınması, sabun emalı ücün suiti piyinin təmizlənməsi və müharibə dövrünün bir çox vacib layihələri.

1960-cı il iyulun 9-da onun həyatı gözlənilmədən faciəvi şəkildə qırıldı: rəhbərlik etdiyi laboratoriyada elmi-tədqiqat işləri üzrə eksperimentlər aparkən baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində alim həlak olmuşdur.

Шыхбала Алиев родился 28 марта 1910 года в городе Баку (сел. Бинагади) Азербайджана. В 1931 году, окончив Азербайджанский Педагогический Институт, он поступил в аспирантуру Ленинградского Государственного Университета, а в 1934 году на Ученом Совете Ленинградского Государственного Университета блестяще защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук и вошёл в историю азербайджанской науки как первый ученый, получившего ученую степень кандидата химических наук.

В 1941 году он назначен директором Института Химии и ему поручается ответственная задача перестройки тематического плана института на военный лад, выполнение и внедрение ряда научных тем, имеющих оборонное значение.

В период Великой Отечественной войны Алиев Шихбала Абульфас оглы выполнил ряд важных работ в области химии нефти, имеющих большое оборонное и практическое значение. К наиболее важным разработкам, руководимым Ш.Алиевым в 1941—1943 годы Институте Химии, относятся производство угольных изделий и электроизоляционных материалов из местного сырья, электроизоляционных лаков, огнезащитных красок, окиси кобальта, ванадиевого катализатора из отходов сернокислотного производства, получение едкого натрия, йода, брома из буровых вод, люминофоров, стирола и полистирола, очистка тюленевого жира для мыловаренного производства и многие важные проекты военного времени.

В 1942 году, он на Ученом Совете Академии наук СССР под руководством всемирно известного ученого академика А. Е. Фаворского, с большим успехом защитил докторскую диссертацию на тему «Механизм образования толуола и стирола при крегинге в паровой фазе», стал одним из первых докторов химических наук Азербайджана. Неоценимая значимость диссертации молодого ученого, посвященной исследованиям в области синтеза толуола, подтвердилась в годы войны, когда была большая потребность в этом химическом соединении, внедрение этого открытия позволило увеличить выработку толуола по стране. По решению Высшей Аттестационной Комиссии СССР (ВАК СССР) в 1944 году он получил высокое звание первого профессора Азербайджана по специальности «Общая химия».

Его жизнь неожиданно и трагически оборвалась 9 июля 1960 года в результате несчастного случая в ходе проведения исследовательских работ и экспериментов в руководимой им лаборатории. Прожив всего 50 лет, он внес неоценимый вклад в развитие химической науки.

Обсуждение закрыто.