Daily Archives: 15.03.2016

«ДЕНЬ ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРЫ»: КАК ВСЕГДА ПРАЗДНИЧНО И УЖЕ ТРАДИЦИОННО

Стандартный
«ДЕНЬ ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРЫ»: КАК ВСЕГДА ПРАЗДНИЧНО И УЖЕ ТРАДИЦИОННО

15 марта 2016 года в Доме дружбы народов СООО «Лига азербайджанцев Самарской области» провела «День талышской культуры». Впервые подобное мероприятие состоялось в 2012 году и с тех пор «талышские дни» стали традиционными.

Праздничную программу открыл член Правления ЛАСО Рамиз Гусейнов, уроженец села Бузейр Лерикского района, человек уважаемый среди самарских талышей.  Во многом благодаря усилиям Рамиза Гусейнова и его брата Физули удается проводить такие мероприятия, в успешность которых еще несколько лет назад мало кто верил.

Г-н Гусейнов участников и гостей праздника приветствовал на талышском и азербайджанском языках. Всех самарских талышей, всех тех, кто с симпатией относится к этому народу с богатыми культурными традициями, поздравил руководитель ЛАСО, член Общественной палаты Самарской области Ширван Керимов.

Основу концертной программы составило выступление приглашенных музыкантов – певца Мубариза Гамбарова, клавишника Рамзи Джаббарлы и гитариста Ильхама Алиева. Мубариз Гамбаров, проживающий в Санкт-Петербурге, дипломированный юрист, но, обладая приятным голосом и даром музыканта, активно ведет певческую деятельность. Знают его не только в Азербайджане, но и во многих российских городах. Уроженец Астары Рамзи Джаббарлы живет в Москве. Оставил впечатление тонкого, виртуозного исполнителя и талантливого импровизатора. Ильхам Алиев выпускник бакинской консерватории, основной его инструмент – тар. Музыканты исполнили песни на талышском и азербайджанском языках. Музыкальные номера чередовались выступлениями детей из талышских семей, читающих стихи на языке своих предков. На языке, который благодаря в том числе и таким мероприятиям, всегда будет живым.

В концертной программе выступил и хореографический коллектив ЛАСО под руководством Мирмагомеда Сейидли.

По окончании художественной программы главный организатор Рамиз Гусейнов вновь обратился ко всем своим соплеменникам, ко всем азербайджанцам с призывом сохранять и укреплять единство народов Азербайджана. «Только в таком случае возможно процветание нашей общей родины – Азербайджана», — подчеркнул Р. Гусейнов.

Ширван Керимов поддержал этот призыв, отметив, что нельзя играть судьбой родины, судьба родины – это судьба сотен тысяч простых людей, которые становятся невинными жертвами межэтнических конфликтов, к чему подталкивают люди, кто свои личные амбиции и даже комплексы хочет решить через большую драку. «Наша цель – последовательно, неустанно доказать то, что вроде бы очевидно, но не для всех: мы – едины и неделимы. Есть вопросы, есть вопросы в том числе и к властям. Такие вопросы к властям есть в Азербайджане, есть в России. Но их нельзя решать через противостояние, через столкновение. Мы здесь делом доказываем, что сосуществование разных культур, языков нас только обогащает. Надеюсь, что у нас появятся учителя азербайджанского и талышского языка, тогда можем возобновить работу воскресной школы. Скоро, я обещаю, в репертуаре нашего хореографического коллектива появится талышский танец. Хорошо, если сумеем организовать талышский драмкружки на азербайджанском и талышском языках», — сказал Ширван Керимов, завершив свое выступление стихотворением на талышском языке.

«День талышской культуры» имел и кулинарную программы, которая прошла в одном из городских кафе.

ЗАЛ ЛУЧШЕ

ЗАЛ МОЙ ТЕЛЕФОНРАМИЗ ОДИНРАМИЗ ШИРВАН 2

МУЗЫКАНТЫ 1

РАМЗИ ДЖАББАРЛЫ

МАЛЕНЬКИЕ ТАНЦОРЫ

В КАФЕ РАМИЗ

РОВШАН И ФИЗУЛИ

фото: САМИР БАБАЕВ

Реклама

15 MART — ŞAİR İSA İSMAYILZADƏNİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

İSA İSMAYILZADƏ

İsa İsmayılzadə 1941-ci il martın 15-də Gürcüstanın Qarayazı (indiki Qardabani) rayonunda anadan olmuşdur. Burada orta məktəbi bitirdikdən sonra ADU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır (1958-1963).

Ədəbi fəaliyyətə tələbəlik illərində «Aprel çiçəkləri» (1959) almanaxında və «Azərbaycan gəncləri» qəzetində (19 iyun 1961-ci il) çap etdirdiyi ilk şeri ilə başlamışdır.

1997-ci il iyulun 14-də vəfat etmişdir.

 

YARPAQ ODASI

Camal Yusifoğluna

Payızda ağaclar fikirli olur.
Fikirli-fikirli susar yarpaqlar,
fikirli-fikirli göyə sovrular,
başımın üstündə buludlar ağlar…

Payızın fikrini bilmək istəsən
gərək ağac olasan,
gərək yarpaq olasan
gərək budaq olasan.
Dəniz də fikirli, qağayılar da,
fikirli-fikirli yağar yağışlar.
Bütün illərimi, qayğılarımı
duyğumu evimə yığar yağışlar.

Dənizin fikrini bilmək istəsən,
gərək dalğa olasan,
Yağışın fikrini bilmək istəsən,
gərək  bulud olasan.
İlləri yenidən görmək istəsən,
Gərək vaxt olasan, sükut olasan,
qorxulu-qorxulu baxacaq onlar,
yuxulu-yuxulu baxacaq onlar.

Kimsə zəng eləyib, xəbər alacaq
yağışlı gecəni necə yatmışam.
Xidmətçi xala da dilxor olacaq:
— Bağışlayın, sizi gec oyatmışam.
Heç kəs o gülləri soruşmayacaq,
Lap axşama kimi mürgüləsələr,
güllərin yuxusu sovuşmayacaq.

Gecə bir kupedə yol gedəsiyəm
yuxusuz, mürgülü gözlərlə yenə
Yağışlı axşamın hədiyyəsini
bir qız alıb,
«sağ ol» deyəcək mənə.

O da oxşayacaq, sığallayacaq
qorxudan böyümüş şehli gözləri,
heyrətli gözləri, zərif gözləri,
ətirli gözləri, iri gözləri…

Lənkəran, 1970

 

15 MART -ŞAİR ƏLƏKBƏR SALAHZADƏNİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

ƏLƏKBƏR SALAHZADƏ

Ələkbər Salahzadə — şair, tərcüməçi, , Rəsul Rza adına mükafat laureatı, Əməkdar incəsənət xadimi.

Məmmədsalahlı Ələkbər Baba oğlu – 1941-ci il martın 15-də Qonaqkənd (indiki Quba) rayonunun Cimi kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi Qonaqkənddə başa vurubADU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır (1958-1963). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında dil, ədəbiyyat, incəsənət redaksiyasında elmi redaktor (1966), «Gənclik» nəşriyyatında tərcüməçi, sonra poeziya üzrə redaktor işləmişdir. Sonra «Ulduz» jurnalında poeziya şöbəsinin müdiri (1989-1992), redaktor vəzifəsində çalışmışdır (1992-2004). Əsərləri xarici ölkə xalqlarının dillərinə çevrilmişdir. 100-dən çox essesi, məqaləsi çap olunub. Radio-pyesləri, 20-dən artıq uşaq nağılı vardır. «Kölgədən qorxan» (1983) Şəki, «Yayın qış gecələri» (1985) Sumqayıt, «Nağaraçı naxırçı» (1987) pyesləri Ağdam Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.

2013-cü ildə vəfat edib.

   QAR

Elə bil gün o gün, qar o qar,
haradasan?
O günə qar yağar,
o qara qar yağar –
şığıyar qara qar.
Qar o qar,
Yağar ha, ha yağar,
o saça, kirpiyə qar yağar,
ağarar, ağarar,
haradasan?
Söyüdlər qarıdı,
haradasan?
Saçları ağara-ağara
yayda da düşərəm o qara.
Qurudu, yerində qurudu,
dayanıb qapıda
o qara qarğıyar
bir qarı –
haradasan?
Qar o qar,
baxaram, gözlərim ağrıyar,
izlərim qar altdan çığırar, çığırar.
Çığırar – çığırmaz
üstünə qar yağar,
qar yağar o qara,
o günə qar yağar –
haradasan?!

 

15 MART — AĞASADIQ GƏRAYBƏYLİNİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

Ağasadıq_Gəraybəyli

Ağasadıq Gəraybəyli 1897-ci ildə Şamaxıda anadan olub. Atasını erkən itirib. Bakıya gələrək Əlisəttar kişi və Heyran xanımın ailəsində yaşayıb. Məktəbdə Cəfər Cabbarlı ilə bir sinifdə oxuyub. Hüseyn Ərəblinskidən, Mirmahmud Kazımovskidən dərs alıb. Hüseyn Ərəblinskinin sayəsində «Nicat», sonra «Səfa» həvəskar teatr dərnəklərinə üzv olub. 1921-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadənin «Ölülər» pyesində kefli İsgəndər rolunu oynayıb. Üzeyir Hacıbəyovun qayğısı sayəsində teatr kursuna yazılıb. 200 müxtəlif rollarda, qrimlərdə, qiyafələrdə səhnəyə çıxıb: Nəriman Nərimanovun «Nadir şah», Üzeyir Hacıbəyovun «Arşın mal alan», Cəfər Cabbarlının «Sevil», «Od gəlini», «1905-ci ildə», sonralar «Vaqif», «Həyat», «On ikinci gecə», «Xanlar» və s. tamalarda rol alıb. 1940-cı ildə Azərbaycan SSR-nin xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Teatrla yanaşı kinoda da maraqlı obrazlar canlandırıb. «Bəxtiyar» filmində klub müdiri Ağabala, «O olmasın, bu olsun» filmində Rüstəm bəy bu obrazlardandır.

1933-cü ildən ömrünün son gününə qədər Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında çalışıb. Şəhərin mərkəzində, Xaqani küçəsi 19-da yaşayıb. 1988-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib.

.