18 FEVRAL 1929. AZƏRBAYCAN ƏRAZİLƏRİNİN ERMƏNİSTANA VERİLMƏSİ

Стандартный

18 fevral 1929-cu il. Moskva rəhbərliyinin qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına məxsus olan 657 kv.km ərazi–Qurdbulaq, Hörədiz, Oğbun, Almalı, İtqıran, Sultanbəy, Qarsevən, Kilid və digər kəndlər, həmçinin Zəngilan rayonunun Nüvədi kəndi, Qazax rayonunun 4400 hektarlıq meşə sahəsi Ermənistana verilir.

КАРТА АЗ

В 1929 году постановлением Закавказского центрального исполнительного комитета 657 квадратных километров территории Нахчывана — села Гурдгулаг, Горадиз Шарурского района, Огбин, Агхач, Алмалы, Итгыран, Султанбей Шахбузской волости Нахчыванского уезда, село Горчеван Ордубадского уезда, а также часть земель села Килид были переданы Армении. 

Обсуждение закрыто.