Monthly Archives: Ноябрь 2015

ЗНАЕТЕ ЛИ ФУТБОЛИСТА АЯЗА ГУЛИЕВА?

Стандартный

Гулиев Аяз Бахтиярович

АЯЗ ГУЛИЕВАяз с повязкой капитана юношеской сборной России

Реклама

23 НОЯБРЯ 1919Г. — ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И АРМЕНИЕЙ

Стандартный

23 ноября 1919 года в Тифлисе между Азербайджаном и Армянской Республикой было заключено соглашение, согласно которому стороны обязались прекратить все происходящие между ними вооруженные столкновения, открыть дороги, ведущие в Зангезур, и решить все спорные вопросы, включая вопрос о границах, мирным путем.
14 декабря 1919 года открылась армяно-азербайджанская мирная конференция, которая подтвердила решение ноябрьского соглашения о мирном урегулировании спорных вопросов.
Однако вскоре армянские войска вновь напали на Азербайджан. Более 10 тысяч регулярных войск армян прошли через Зангезур в Карабах, уничтожая на своем пути азербайджанские селения.
В конце 1919-го и начале 1920 года армянские вооруженные силы учинили массовое уничтожение мирного азербайджанского населения на территории Зангезура. Как заявило азербайджанское правительство, с конца ноября 1919 года по январь 1920 года в Зангезуре было уничтожено 40 мусульманских селений.
В ноте министра иностранных дел Ф. Х. Хойского верховному комиссару союзных держав в Закавказье полковнику В.Н.Гаскелю от 17 января   1920  года отмечалось: «Мое правительство, побуждаемое желанием прекратить кровопролитие в Зангезуре, а также советами, данными Вашим заместителем полковником Реем и британским верховным комиссаром О. Уордропом, предписало карабахскому генерал-губернатору не предпринимать военных действий против регулярных армянских воинских частей, посланных армянским правительством для поддержания армян, вовлеченных в восстание против властей Азербайджанской Республики.
После состоявшегося соглашения 23 ноября 1919 г. между главами правительств Азербайджана и Армении азербайджанское правительство отозвало все свои войска из Зангезура для устранения возможности применения оружия против армян, при этом было уверено, что армянское правительство во исполнение соглашения от 23 ноября 1919 г., в свою очередь, отзовет свои войска из Зангезура и примет меры к прекращению уничтожения армянами мусульманских селений…»

23 NOYABR — ÜZEYİR HACIBƏYOVUN XATİRƏ GÜNÜ

Стандартный

Üzeyir_Hacıbəyov

Üzeyir Hacıbəyov və ya Üzeyir Hacıbəyli (tam adı: Üzeyir bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyov; 18 sentyabr 1885, Ağcabədi – 23 noyabr 1948, Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ) — azərbaycanlı bəstəkar, musiqişünas-alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim, müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi.  Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri dünya musiqi incilərindən hesab edilir.

Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1935), SSRİ xalq artisti (1938), Stalin Mükafatı laureatı (1941), «Lenin Ordeni» və «Qırmızı Əmək Bayrağı» ordeni laureatı,Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki (1945), professor (1940), Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri (1938-1948), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru (1928-1929, 1939-1948), Azərbaycan EA İncəsənət İnstitutunun direktoru (1945-1948). Azərbaycan SSR və Azərbaycan Respublikası himnlərinin bəstəkarı.

Üzeyir Hacıbəyov 18 sentyabr 1885-ci ildə Əbdülhüseyn bəy və Şirinbəyim xanım Hacıbəyovların ailəsində anadan olmuşdur. Üzeyirdən başqa ailənin bütün uşaqları Şuşada andan olub. Evin dördüncü uşağı olan Üzeyirin Şuşada yox, Ağcabədidə anadan olmasının da öz tarixçəsi var. Üzeyir bəyin atası Əbdülhüseyn Xurşidbanu Natəvanın şəxsi mirzəsi olmaqla yanaşı, həm də xan qızının Ağcabədidə olan təsərrüfatına rəhbərlik edirdi.

Valideynləri Ağcabədidən Şuşaya köçdükdən sonra Üzeyir ilk təhsilini buradakı iki sinifli rus-türk məktəbində almışdır.

Ü. Hacıbəyov 1899-1904-cü illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil almışdır.  O, burada Avropa musiqi klassiklərinin əsərlərini mənimsəmiş, skripka və baritonda çalmağı öyrənmiş, xalq mahnı nümunələrini nota köçürmüşdür. Seminariyanı bitirdikdən sonra Hacıbəyov 1904-cü ildə Cəbrayıl qəzasının Hadrut kəndinə müəllim təyin edilmişdir. Hadrut kənd məktəbində rus dili, hesab, tarix və musiqidən dərs demişdir

Hacıbəyov Rusiyada 1905-1907-ci illər inqilabı ərəfəsində Bakıya gəlmiş, Bibiheybətdə, sonralar isə «Səadət» məktəbində dərs demişdir. Hacıbəyov Bakıda «Həyat» qəzetində tərcüməçi işləmiş, «İrşad» qəzetinin əməkdaşı olmuşdur.1907-ci ildə Bakıda Azərbaycan dilində «Hesab Məsələləri» və «Mətbuatda İstifadə olunan Siyasi, Hüquqi, İqtisadi və Əsgəri Sözlərin Türki-Rusi və Rusi-Türki Lüğəti»ni nəşr etdirir.  

1911-ci ildə Ü. Hacıbəyov musiqi təhsili almaq üçün Moskvaya getmiş, Moskva filarmonik cəmiyyəti nəzdində İlyinskinin xüsusi musiqi kursunda təhsil almışdır. Ehtiyac üzundən Hacıbəyov Moskvada təhsilini yarımçıq qoyub Bakıya qayıdır və yazdığı operaları səhnəyə qoymaqla məşğul olur.

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Üzeyir Hacıbəyovu güllələmək istəyirlər. Bəstəkarın qaynı Hənəfi Terequlov  kommunist idi. O, təhlükəsizlik idarəsi şöbə müdirlərinin birinin masasının üstündə təsadüfən haqqında güllələnmə hökmü çıxarılan 59 nəfərin siyahısında Üzeyir Hacıbəyovun da adını görür və Nəriman Nərimanovun yanına gedir. Nərimanov bu siyahını cırıb atır.

1939-cu ildə Üzeyir Hacıbəyov şəkər xəstəliyinə tutulur.

Üzeyir Hacıbəyov 1948-ci il 22 noyabrda vəfat etmişdir.

Bütün ömrü boyu Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə xidmət edən bu unudulmaz şəxsiyyət 300-dən çox xalq mahnısını nota salmış, marş, kontata, fantaziya, mahnı və romanslar, kamera və xor əsərlərini yazmışdır. Hacıbəyov həm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, həm də sovet Azərbaycanının himnlərini müəllifi olmuşdur.

Hacıbəyovun 1908-ci il yanvarın 12-də (yeni üsulla 25-də) Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında göstərilən «Leyli və Məcnun» operası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman Şərqində opera sənətinin əsası qoyulmuşdur.

Hacıbəyov 1909-1915-ci illərdə bir-birinin ardınca «Şeyx Sənan» (1909), «Rüstəm və Söhrab» (1910), «Şah Abbas və Xurşud banu» (1912), «Əsli və Kərəm» (1912), «Harun və Leyla» (1915) muğam operaların librettosunu xalq dastanları və rəvayətlər, Firdovsinin «Şahnamə» əsərinin motivləri əsasında yazmışdır. O, «Leyli və Məcnun»dakı üslub xüsusiyyətlərini və estetik sənət prinsiplərini sonrakı operalarında da davam etdirmişdir.

1937-ci il aprelin 30-da Azərbaycan Opera və Balet Teatrında «Koroğlu» operası ilk dəfə tamaşaya qoyuldu. Xalq qəhrəmanlıq dastanının motivlərinə əsaslanan «Koroğlu» operası Azərbaycanda ilk klassik opera hesab olunur.

Müsəlman şərqində ilk operetta da Hacıbəyovun adı ilə bağlıdır. Bəstəkarın ilk musiqili komediyası «Ər və arvad»dır. Ilk tamaşası 1910-cu ildə olmuşdur. 1910-cu ildə Ü. Hacıbəyov. “O olmasın, bu olsun” operettasını yazır, ilk tamaşası 1911-ci il aprelin 25-də (mayın 8-də) Mayılov qardaşlarının teatrında olmuşdur. Hacıbəyovun sonuncu musiqili komediyası «Arşın mal alan»dır. «Arşın mal alan» musiqili komediya əsasında ilk bədii film 1916-cı ildə çəkilmişdi. Bu, səssiz film olub.

Dördüncü dəfə «Arşın mal alan» 1945-ci ildə Bakı kinostudiyasında ekranlaşdırılmış və bu musiqili film də dünyada geniş şöhrət qazanmışdır. Baş rolda Rəşid Behbudov çəkilib. 1965-ci ildə isə «Arşın mal alan» musiqili komediyası Bakıda yenidən ekranlaşdırıldı.

 

HƏSƏN MƏMMƏDOVUN XATİRƏSİNƏ

Стандартный

SALYAN ŞƏHƏRİ

Salyanın ən geniş küçəsi gərək bu insanın adını daşıyaydı. Ən böyük bağda onun heykəli qoyulaydı. Gərək Salyanın hər məhəlləsində kinoteatr olaydı və ən böyüyü də Həsən Məmmədovun adını daşıyaydı.

İndi Salyanda bir dənə də kinoteatr yoxdur…

Hər məhəllədə məscid var və bu məscidlərdə İranın şarlatan və tiryəkçi ruhanilərindən gələn risalələr salyanlıların başına yeridilir…

Gündüz-günorta tiryək, anaşa satılan məhəllələr də var…

Bura Bakıdan təyin olunan deputatlar qoyun sürüləri saxlatdırırlar, nar, üzüm bağları saldırırlar, balıq tutdururlar, şitilik becərdtirirlər…

Kino mədəniyyətdir, mədəniyyət göstəricisidir. Və kino həm də ölkənin, millətin inkişaf göstəricisidir, çünki kino özü istehsalatdır, sənayedir. Amerika kinosuna, Amerika sənayesinə baxın – fikrim aydın olar.

Azərbaycanda indi kino yoxdur, çünki istehsalat yoxdur, sənaye yoxdur.

Kino ümumuyyətlə inkişaf göstəricisi və faktorudur, o cümlədən şəxsiyyət inkişafının. Kino, Baxtinin termologiyasıyla desək, dialoq sənətidir – kinoda insanlar danışırlar – bir-birləriylə, özləriylə, hakimiyyətlə, Yaradanla…

Din insanı susdurmağa yönəlib, salyanlı mollanın məqsədi salyanlını düşünməyə, danışmağa öyrətmək deyil, salyanlı mollanın məqsədi şarlatan və tiryəkçi İran ruhanisindən gələn risaləni salyanlının başına yeritməkdir.

Teatr, kino olmayan yerlərdə hökmən fanatizm, cəhalət ayaq tutub yeriyəcək. Ruhanilər də aktyor, oyunbazdırlar, mərhum Yaşar Qatarev Şeyx Nəsrullahdakı dahi aktyorluq keyfiyyətini qeyd edirdi. Və vaxtilə gün ərzində dörd-beş seans Salyan kinoteatrını ağzınacan dolduran salyanlılar indi molla tamaşalarına yığılıarlar….

Bəlkə də haçansa kinematoqraf Salyana qayıdacaq və balaca salyanlılar dünya kinosunun cazibəsiylə özləri aktyor, rejissor olmaq arzusuna düşəcəklər. Yəqin bir vaxt Həsən Məmmədov da beləcə aktyor olmaq həvəsinə düşüb.

Həsən Məmmədov Azərbaycan kinosunda bəlkə də yeganə yüzfaizlik kino aktyorudur. Kamera qabağında dayanmağa bu insanın anadangəlmə istedadı olub.

Ancaq Həsən Məmmədov yeganə salyanlı aktyor deyil. Bəlkə də bir gün Salyanda bu şəhərdən, bu rayondan çıxmış gözəl aktyorların adına bağ salınacaq. Və orda hökmən Ağamməd oğlu Həsənin də heykəli olacaq…

X.X.

22.11. Samara

22 NOYABR — HƏSƏN MƏMMƏDOVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный
22 NOYABR — HƏSƏN MƏMMƏDOVUN DOĞUM GÜNÜ

Məmmədov Həsən Ağaməmməd oğlu (1938-2003) — Azərbaycan teatr və kino aktyoru, Azərbaycanın xalq artisti (1982), SSRİ (1981) və Azərbaycan (1986) Dövlət mükafatları laueratı.

HƏSƏN MƏMMƏDOV 2

Həsən Ağaməmməd oğlu Məmmədov 1938-ci il noyabr ayının 22-də Salyan rayonunda doğulmuşdur. Burada 2 saylı orta məktəbi 1956-cı ildə bitirmiş və Azərbaycan Dövlət Universıtetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdu. İkinci kursda universitetdən çıxmış və bir müddət müxtəlif teatrların yardım heyətində aktyorluq etmişdir.

1962-ci ildə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirmişdir. Tələbəlik illərində müəyyən fasilələrlə Dövlət radiosunda (1960-1961) işləmişdir. H.Məmmədov məşhur səhnə xadimi Mehdi Məmmədovun kursunu 1962-cı ildə bitirib və təyinatla Akademik Milli Dram Teatrına göndərilmişdir. O, elə həmin ildən kinoda da fəaliyyət göstərmişdir. H.Məmmədov 50-dən çox filmdə çəkilmişdi.

Aktyorun rollar siyahısında milli və Avropa klassiklərinin, çağdaş Azərbaycan və əcnəbi dramaturqlarının əsərlərinin tamaşalarındakı səhnə obrazları var.

Kinoda çəkildiyi çoxsaylı rollar Həsən Məmmədovun yaradıcılıgında xüsusi yer tutur. O, «Azərbaycanfilm»də istehsal olunmuş «Böyük dayaq» (Qaraş), «Arşın mal alan» (Əsgər), «Gün keçdi» (Oqtay), «Arxadan vurulan zərbə» (Qəmərlinski), «Bizi bağışlayın» (Nəriman), «Birisi gün gecə yarısı» (Baba Əliyev), «İstintaq» (Murad), «Dədə Qorqud» (Dədə Qorqud), «Axırıncı aşırım» (Abbasqulu ağa Şadlinski), «Sevil» (Balaş), «Yeddi oğul istərəm» (Bəxtiyar), «Bir cənub şəhərində» (Murad), «Qızıl qaz» (Fərman), «Bakıda küləklər əsir» (General), «Alma almaya bənzər» (Qurban), «Səmt küləyi» (Əlibala), «İstintaq davam edir» (Əzimov), «Şahid qız» (Polkovnik), «Qəm pəncərəsi» (Məmmədhəsən əmi), «Papaq» (Mirzə Səfər), «Həm ziyarət, həm ticarət» (Əlimurad), «Zirvə» (Kamil) filmlərində aparıcı rollar oynamışdı.

Həsən (Əbülhəsən) Ağaməmməd oğlu Məmmədov teatr və kino sənətində göstərdiyi xidmətlərə görə 1971-ci il 18 noyabrda Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1 dekabr 1982-ci ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdü. «İstintaq» bədii filmindəki Murad roluna görə 5 noyabr 1981-ci ildə SSRİ Dövlət, «Birisi gün gecə yarısı» kino lentindəki Baba Əliyev obrazı üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatları ilə təltif edilmişdi.

H.Məmmədov 2003-cü il 26 avqustda vəfat etmiş, II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Гаса́н Маме́дов (Абдулгасан Агамамед оглы, 22 ноября 1938, Сальяны, СССР, АзССР — 26 августа 2003) — советский и азербайджанский актёр, Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1982), Народный артист Азербайджанской ССР.

Прежде чем стать актёром, он собирался посвятить себя точным наукам. Приехав в Баку из Сальяны, он в 1956 году поступил в Азербайджанский государственный университет на физико-математический факультет, но проучился там всего два года. Окончил Азербайджанский государственный театральный институт им. М. А. Алиева.

С 1962 по 1972 годы работал в Азербайджанском драматическом театре, где сыграл немало запоминающихся ролей.

Ушёл из жизни 26 августа 2003 года.

 

22 NOYABR — FİKRƏT ƏMİROVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный
22 NOYABR — FİKRƏT ƏMİROVUN DOĞUM GÜNÜ

Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov 22 noyabr 1922-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1948-ci ildə Bakı Konservatoriyasını Üzeyir Hacıbəyov və Boris Zeydmanın sinfində bitirmişdir. Gəncə (1942-43) və M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyalarının (1947) bədii rəhbəri, M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının direktoru (1956-1959) vəzifələrində çalışıb. Əmirovun simfonik muğamları və «Nizami» simfoniyası dünyanın ən məşhur dirijorları G.Rojdestvenski (Rusiya), K. Abendrot (Almaniya), Ş.Münş (Fransa) və L. Stokolovskinin (ABŞ) idarəsi ilə ifa olunmuşdur. Bəstəkarın ixtira etdiyi yeni, simfonik muğam janrı «Şur» , «Kürd Ovşarı» və «Gülüstan Bayatı-Şiraz» kimi dəyərli əsərlərlə təmsil olunub. F. Əmirovun «Nizami» simfoniyası, doğma vətəni tərənnüm edən «Azərbaycan kapriççiosu», «Azərbaycan süitası» , «Azərbaycan qravürləri» bəstəkar irsinin dəyərli səhifələridir. Əmirov C.Cabbarlının dramı əsasında yazdığı «Sevil» operası ilk dəfə 1953-cü ildə Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur). O, musiqili komediya janrında da «Ürəkaçanlar», «Gözün aydın» kimi maraqlı əsərlər yaratmışdır. F. Əmirovun gözəl baletləri «Min bir gecə» və «Nəsimi» də dinləyicilərin xüsusi rəğbətini qazanmış əsərlərdir.

tahir salahov fikrət əmirovTahir Salahov. Fikrət Əmirovun portreti

F.Əmirovun özünəməxsus bəstəkarlıq dəst-xətti onun instrumental və kamera vokal əsərlərində də təzahür edir. «Fortepiano üçün 12 miniatür», müxtəlif pyeslər, «Ulduz» , «Azərbaycan elləri», «Gülüm», «Gülərəm gülsən» və digər romans və mahnıları bu gün də tez-tez səhnələşdirilir. O, həmçinin dram tamaşalarına, «Böyük dayaq», «Mən ki gözəl deyildim» və digər filmlərə maraqlı musiqi bəsləmişdir.

2010-cu ilin yayında Qəbələ şəhərində London Filarmonik Orkestri Fikrət Əmirovun «Kürd ovşarı» simfonik muğamını ifa etmişdir. 

Tarzən Məşədi Cəmil Əmirovun oğludur.

Cazmen Cəmil Əmirovun atasıdır.

Belçikalı müğənni Nəzrin Əfəndiyevanın babasıdır.

Фикрет Амиров родился 22 ноября 1922 года в Гяндже в семье известного певца, тариста и композитора МешедиДжамиля Амирова.

MİRZƏ MƏŞƏDİ CƏMİL ƏMİROVMəşədi Cəmil Əmirov

В 1939 году поступил в Бакинскую консерваторию, где изучал композицию у Б. И. Зейдмана и основы азербайджанской народной музыки у У. А. Г. Гаджибекова.

С началом войны Ф. Амиров ушёл на фронт, но был демобилизован после ранения. В 1942—1945 годах — директор и художественный руководитель филармонии, а также директор музыкального училища в городе Кировобаде.

В своём творчестве композитор активно использует азербайджанские народные мелодии и ритмы, принципы мугама, импровизацию, органично сочетая их с вариационным и полифоническим развитием.

Был секретарём правлений Союза композиторов Азербайджана (с 1956) и Союза композиторов СССР (с 1975). Член-корреспондент АН Азербайджанской СССР (1980).

Ф. Амиров умер 20 февраля 1984 года. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

 

 

УМЕР ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО МЕДЖЛИСА ПАРТИИ НАРОДНОГО ФРОНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ГАСАН КЕРИМОВ

Стандартный

HƏSƏN KƏRİMOV

Скончался председатель Верховного Меджлиса Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гасан Керимов. 61-летний Гасан Керимов долгое время страдал от проблем с сердцем.

Г.Керимов окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ). До прихода к власти НФА проработал в нескольких печатных изданиях.

Во времена правления Народного фронта занимал должность главы исполнительной власти Сабаильского района.

В 2009 году Гасан Керимов  пережил самое большое горе в жизни – его два сына:  Ифтихар и Рашад Керимовы скончались от сердечной недостаточности.

Внезапная смерть сыновей ухудшило состояние здоровья Гасана Керимова. До этого Г.Керимов трижды перенес инфаркт.

ГАСАН КЕРИМОВ

В апреле 2011 года Г. Керимов находился в реанимации. С ним встретилась сотрудница радио «Азадлыг». Цитата:

«По словам Г.Керимова, 2 апреля, уже после окончания митинга Общественной палаты, полицейские ворвались в квартиру одного из членов ПНФА, где он находился, сломав двери, арестовали и увезли его в Сабаильское районное управление полиции. Здесь с ним случился инфаркт. Это его третий инфаркт, считая два ранее перенесенных. Г.Керимов сказал, что в там его оскорблял его, используя нецензурные выражения»ДЖ

21 NOYABR 1957 — NEFT DAŞLARINDA FACİƏ

Стандартный

«Neft Daşları»nda faciə — 21 noyabr 1957-ci ildə gecə vaxtı Neft Daşlarında saniyədə 44 metr sürətlə əsən güclü külək və 13 metr hündürlüyündə dalğa ilə müşayiət olunan qasırğa zamanı baş vermiş hadisə. Hadisə nəticəsində 21 nəfər faciəli şəkildə həlak olmuşdur. Bu hadisə Neft Daşları tarixində baş vermiş ən faciəvi hadisədir.

Hadisə nəticəsində «Neft daşları» Neft və Qaz Çıxarma İdarəsinin əməkdaşları — Neft Daşlarının əsasını qoyanlardan M.P.Kaveroçkinin və S.Bağırovun rəhbərlik etdiyi 2 qazma briqadasının 21 üzvü faciəli şəkildə həlak olmuşdur. Əksəriyyəti gənc və subay oğlan olan neftçi şəhidlərinin meyidlərini tapmaq mümkün olmamışdır. Həlak olanlar bunlardır:

Mixail Pavloviç Kaveroçkin;

Süleyman Bağırov;

İbrahim Qurban oğlu Sadıqov;

Nikolay Duplixin;

Məmməd Muradov;

Bala Mirzəyev.

Əbdülhəsən Babayev

1999-cu ildə Neft Daşlarının yaranmasının 50 illik yubileyi günlərində faciə qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılmışdır.

2009-cu ildə Neft Daşlarının yaranmasının 60 illik yubiley ərəfəsində parkın yenidən qurulması ilə əlaqədar həlak olan neftçilərin xatirəsinə yeni memorial kompleks yaradılmışdır.

330px-Oil_Rocks_monuments

21 ноября 1957 года на месторождении в результате сильного шторма погиб 21 член двух буровых бригад под руководством М.П.Каверочкина и С.Багирова. В 1999 году в память 50-летия трагедии на месторождении был установлен мемориал.

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: ÇIXAN QANIN YERİ GƏRƏK DOLA…

Стандартный

1912 Kürdəmirdə baş yaranlar aşuranın sabahı günü

«Kürdəmirdə başyaranlar. (Aşuranın sabahısı günü)»

«Molla Nəsrəddin», 1912-03