Daily Archives: 20.06.2015

“ƏKİNÇİ”: MÜSƏLMAN SAVADLILARI ARASINDA ÖZ DİLİNDƏ DÜRÜST MƏKTUB YAZAN AZ TAPILAR

Стандартный

HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ

Hər kühənsal və çox ömr eləmiş adamdan soruşursan ki, əmi, keçən zəmanə ilə bu zəmanənin güzəranı necədir? Deyir, oğlum, keçən zəmanənin bərəkəti var idi və çox ucuzluq idi. Məsələn, ətin batmanı bir köhnə riyal, buğdanın xalvarı on riyal, yumurtanın 100-ü iki şahıya satılır idi. Amma bu zəmanədə hər şey ol qədər bahalanıbdır ki, demək olur ki, hər şey öz ağırlığında pula gedər və keçən zaman 100 tümən pulu və bir mahud çuxası olan kəsi şəhər içində barmaq ilə işarə verirdilər. Amma indi 100 000 manatı olan adama dövlətli demək olmaz. Bu avam sözdən qiyas eləmək olur ki, indi zəmanə tərəqqi eləyibdir və intizami-aləm həddi-istehkamə yetişibdir və xalqın fəhmi və səliqəsi artmağa binaən meylləri həm ziynətə və təcəllatə artıbdır. Qədim bir mahud çuxası olana indi on çuxa kifayət eləməz. Xonçasında doşab halvası olmayan şəkər halvasını bəyənməz. Əgər yaxşı fikir eləsən, insan öz xilqətinə münasib ki, mədəniyüt-təb yaranmış, əgər müxalitət və ictima edib, bir-birilə qarışıb dostluq eləməsə, məişət əsbabın cəm edib dünyada zindəganlıq eləməyi qayətdə müşkül olacaqdır. Pəs şüuru olan insana lazımdır ki, məzkur əsbabı cəm olan cəbbəxananın bağlı qapısın açmaqçın əvəl bir kilid təhsil eləsin ki, zəhmətsiz o bağlı qapını açıb hər əsbabı ki, bu şərifi-hədisə müvafiq əhris liddünyakə kəənnəkə təişu əbədən və əhris liaxirətikə kəənnəkə təmutu gədən (dünya işlərini elə gör ki, guya sən dünyada əbədi yaşayacaqsan. Axirət işlərinə isə elə fikir ver ki, guya sabah öləcəksən) bir özünə lazım olur təhsil eləyib ondan sonra dünya və axirət evin abad eləməyə məşğul olsun və belə kilidi ki, məzkur evin qapısın açsın, Allahın nemətlərinin qədrin bilib Qurani-mübarəkədə nazil olan bu ayeyi-şərifə misqal etməkliyilə və min ayatihi ixtilafifü əlsinətiküm və əlvaniküm (sizin rənglərinizin və dillərinizin müxtəlifliyi Allahın məsləhətidir) və imkan qədəri xarici dillərə vaqif olmağı və lazım olan hərf və sənayei təlim tapmaq ilə ələ gətirmək olur. Aşkar görürük ki, xarici vilayətlərin adamları bizim vilayətimizə gəlib vilayət əhli mütəlle olmayan şeylərin mübaliği-xatir dövlət cəm edib və mənfəət aparırlar. Bir firəngi tacirdən soruşsan ki, Qafqazın filan şəhərində nə şey əmələ gəlir, elm üzəri ilə onu elə bəyan elər ki, sən özün mat və mütəhəyyir qalısan. Amma o şəhərin əhlindən sual edəsən ki, kişi, sənin bağında neçə qisim yemiş ağacı və nə qədər üzüm, meyvə var, qətən deyəcəkdir hesab eləməmişəm. Firəngistan əhli zükur və ünasən üç-dörd müxtəlifə dillər ilə dan;şırlar. Amma müsəlmanlar içində savadı olan adamlardan çox az tapılır ki, öz dilində dürüst məktub yazsın. Əgər bir şəxs desə ki, əmi, keçən zəmanədən bu zəmanə yaxşıdır və bu zəmanəyə llah keçən zəmanədən artıq bərəkət veribdir, ağraq danışmayacaqdır. Ondan ötrü ki, hər məmləkətdə müəllimxanalar və mədrəsələr açılıb və əsbabi-mərifət ətraf aləmı dağılıb. Badkubə kimi şəhərdə öz miçlli dilinlə qəzet basılır, uzaq məmləkətlərdə olan əxbari-qəribə və müfid söhbətləri öz evindən çıxmayıb oxuuyub bilirsən. Gör ki, Avropa məmləkətləri və Yeni dünya, dəmir yollar, buxar gəmiləri olmaq səbəbilə cəninlə yaxın qonşu olub. Məkkeyi-müəzzəm ziyərəti ki, neçə il bundan sabiq çox müşkül idi və bir ilə yaxın səfərin tuli var idi, iki ya iki ay yarıma kəmali-istirahət ilə gedib-gəlmək olur..

“ƏKİNÇİ”, 5 oktyabr 1875

Реклама

ЭЛЬШАН БАГИРОВ: «ДВАДЦАТОГО ЯНВАРЯ 1990 ГОДА ВСЕМ КЛАССОМ ПЛАКАЛИ…»

Стандартный

Эльшан Багиров в нашей организации сравнительно недавно. Несмотря на достаточно значительные габариты, человек он не шумный, оставляет приятное впечатление своим тихим нравом и обходительностью. На наши мероприятия, как правило, приходит с маленьким сынишкой Эмиром. Я даже думал, что Эмир единственный ребенок в семье. Как оказалось, что этот симпатичный мальчик самый младший из четырех детей Эльшана Багирова, с которым я недавно долго беседовал в офисе ЛАСО.

Х.Х.

БАГИРОВ у табло

— Мои интервью всегда начинаются как анкетирование. По-другому как-то не получается. Расскажите, когда родились, где.

— Родился я 29 марта 1973 года в селе Газян Уджарского района. Дедушка мой по отцу Магамед не вернулся с Великой отечественной войны, пропал без вести. Я его искал на сайте «Поиск». Есть только сведение о том, когда, откуда призывался, но о дальнейшей его судьбе нет ничего. Родного брата дедушки Алескера постигла та же участь, он тоже пропал без вести. Другой их брат Исмайыл вернулся с фронта живым.

Их отец Багир, от имени которого происходит наша фамилия, был известным во всей округе человеком, уважаемым моллой.

Моя бабушка без мужа вырастила четверых детей. У нее еще был пятый ребенок, самый маленький. Умер во время войны, скорее от недоедания. Тогда женщины в колхозе выполняли и мужскую работу, дети оставались без ухода, не кормленными…

Теперь из четырех детей жив только мой отец, Алисахиб. Дядя Алисурет был журналистом, работал в районной газете «Йени сёз». Умер в возрасте 53 лет, в 1990 году. Тяжелое тогда время было в Азербайджане, не все выдерживали… Ушли из жизни и тети Сарийя и Сафура…

— Кто по профессии ваш отец?

— Он окончил сельскохозяйственный техникум в Агдаше. Недолго бригадиром работал в нашем колхозе, но не поладил с председателем и уволился. Некоторое время нефтяником в Баку работал. Потом устроился на заводе железобетонных изделий в Уджаре компрессорщиком. Там он работал вплоть до 1996 года, пока завод не развалился из-за прекращения поставок сырья из России. В течение двадцати лет он каждый день на попутных машинах добирался до Уджара и потом обратно.

— Сколько километров от вашего села до райцентра?

— Примерно километров десять. Но прямого автобусного рейса между нашим селом и Уджаром не было. Его и теперь нет.

— А село большое?

— Очень большое. Кажется, по входит в пятерку крупных сельских населенных пунктов. Больше шести тысяч жителей. У нас три школы. При мне одна была восьмилетняя, теперь и она стала средней.

— Село благоустроено?

— Асфальтированных дорог нет. Газ в советское время было, потом подача прекратилась, трубы все заржавели. Года два назад газ провели по-новому, трубопровод теперь подземный, современный. С электричеством тоже теперь проблем нет. Воды только качественной нет. Она поступает по открытым каналам из Мингечаурской плотины.

— Земля хорошая?

— Нет, не очень. Поэтому хороший урожай дает в основном гранат. Еще и виноград неплохо растет.

— А колхоз что выращивал в советское время?

— Хлопок. В школьные годы мы все до ноября хлопок собирали…

Я сначала в третьей школе учился, которая тогда была восьмилетней, а окончил первую школу. В 1990 году. Утро двадцатого января помню так, как будто все случилось вчера. Нам Боюкага муаллим сообщил, какая трагедия в Баку произошла. В классе все девчонки заплакали, потом плакали мы все… Помню, как Гюльшан муаллим, молодая учительница, меня с одним моим товарищем послала на почту, и мы дали телеграмму в Верховный Совет СССР с требованием освободить Этибара Мамедова…

— Были у вас активные учителя?

— Да, активные, патриотичные…Школа наша была хорошая. Из нашего села вышли ученые, журналисты, чиновники…

БАГИРОВ под флагом

Я хотел стать историком. Подал документы в исторический факультет Азербайджанского государственного университета. Экзамены сдал, но конкурс был большой, не прошел. Весной 1991 года меня забрали в армию. Тогда еще призывали в Советскую армию. Попал в Петербург, в ПВО. После учебки стал оператором РЛС, службу прошел в городе Кавдоре, на границе с Финляндии.

— В конце 91 года СССР не стало. Вас не отпустили?

— Со мной из Азербайджана было много ребят. Мои земляки, ребята из Ленкорани. Мы командиров попросили, чтобы нас отпустили, но они не согласились, сказали, что заменить нас не с кем будет. Ребята бежали, но их ловили и возвращали обратно. Некоторым все- таки удалось убежать с помощью родственников, которые приезжали за ними. А я там закончил службу в 1993 году…

После армии год примерно провел в деревне, делал всякие работы по хозяйству. Время было тяжелое. Не видел там для себя перспективы. Поэтому через год уехал в Россию. Сначала в Черкесск, где жил мой армейский товарищ Алибек, ногаец. Там пытался заняться коммерцией, но без особого успеха. В то время и там была большая безработица, денег у населения не было. В 1995 году приехал в Самару, здесь в то время жил мой двоюродный брат Али. Теперь он живет в Москве…

БАГИРОВ за столом

Здесь также занялся предпринимательством, сначала с Али, потом отдельно. Одно время работал на Каховском рынке. Теперь этот рынок ликвидирован, но я оттуда ушел давно. У меня бизнес в Безымянском рынке.

С 2000 по 2005 году здесь жил и работал со мной брат Бахруз. Потом, когда он обзавелся семей, вернулся на родину. Родители стареют, из нельзя было оставлять одними…

Есть у меня еще сестра Севиндж. Замужем, живет в соседнем селе Гарабёрк.

— Как родители живут?

Отец родился в 1939 году, но в декабре, поэтому свой возраст считает с сорокового года. Мать по этому поводу подшучивает над ним. Мать на пятнадцать лет моложе отца. В прошлом году собрались всей семьей и отметили ее шестидесятилетие. Она родилась в июле, не всегда летом удается собраться. Зовут маму Тамилла.

У отца некоторые проблемы со здоровьем. Водил его в Мардакян, Нафталан. И сюда, в Самару приезжал. Отец любит поездить, попутешествовать, но мама не хочет оставаться одной…

Женился я относительно поздно, в двадцать восемь лет. Супруга моя Биллур моложе меня на восемь лет. Она моя односельчанка. Но, в отличие от меня, у нее аристократические корни. Предки ее были беки. Родители супруги, Нусрат бей и Рафига ханым, замечательные люди, я до сих пор считаю, что они оказали мне честь, выдав свою дочь за меня замуж.

— А ваши родители ладят с родителями супруги? Ведь по-разному бывает…

— Очень хорошо ладят. Очень теплые отношения.

У меня четверо детей. Гюльшан самая старшая, она родилась в 2002 году. Перешла в седьмой класс. После Гюльшан родился сын, мой отец назвал его Эльтоном. Тамилле, которую назвали в честь мамы, десять лет. В 2010 году родился младший сын Эмир….

ДЕТИ 1 троеБАКУ НАБЕРЕЖ.

(полностью материал будет опубликован в ближайшем номере «Очага»)