Daily Archives: 05.05.2015

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЭМРУЛЛА МУАЛЛИМ!

Стандартный

АДЫШ скр.

ОЧАГ4_2009

Сегодня у доктора медицины, профессора Эмруллы Адыширинзаде день рождения.

Профессор Адыширинзаде – уроженец знаменитого села Илису, в юные годы был школьным учителем, с января сорок второго – на фронте. Войну закончил в Австрии в 1945 году. Кавалер ордена «Отечественная война».

Эмрулла муаллим пятьдесят два года проработал в Куйбышевском медицинском институте, двадцать лет возглавлял кафедру анатомии. Вырастил большое количество ученых.

Мы гордимся нашим выдающимся земляком, который каждый раз при встрече нам говорит: «Любите Азербайджан!»

С днем рождения, Эмрулла муаллим!

у адыширинзаде

 Профессор Адыширинзаде с супругой Севиль ханым

Реклама

«ƏKİNÇİ»: KRIM MÜSƏLMANLARI DƏSTƏ-DƏSTƏ QAÇIB GEDİRLƏR…

Стандартный

Ekinchi1

«Əkinçi» qəzeti 20 sentyabr 1875-ci il tarixli 5-ci nömrəsində yazır:

Volqa vaporu, yəbi paroxodu Hajitərxandan Badkubəyə bu sentyabr ayınn 24-də gərək gəleydi, amma 17-də gəlib. Belə deyirlə iona səbəb oldur ki, sentyabrın 12-də Petrovski şəhərində axşam saat 10-da vaporun kapitanı Buxt öz fəhlələri ilə qovğa edib. O halda halda fəhlələr kapitanı döyübdürlər. Ona binaən kapitanın sərəncamna görə ol fəhlələri ki, cümləsi 10 nəfər olubdur, dustaq ediblər və vapor fəhləsiz olduğuna gecikib.

* * *

İstanbuldan “Birjevoy vedomosti” qəzetinə yazırlar ki, Qerdseqovinə buntu aşkar olan zaman Osmanlı dözvləti ona məhəl qoymurdu. Elə ki xəbər gəldi ki, ətrafda olan xaçpərəstlər kömək edirlər və bu işdə slavyan millətinin birləşməyə qəsdi var və slavyanların başçısı Rus dövləti onların tərəfini saxlayacaqdır, ol vaxtda Asiya və Afrika qitələrindən əsgərləri İstanbula gətirib gəmi ilə Qerdseqovinəyə göndərdilər. İndi Sərvər paşa İstanbula tel vurub ki, Avropa dövlətlərinin konsulları Qerdsoqovinə əhlinı məsləhət edincən ki, dava etməsinlər. Osmanlı əsgəri ol yeri tamam zəbt edib.

 

                         * * *

Ural qazaklarının yerlərində təzə əsgər qaydası qoyandan sonra bəzi şəxslər ol əmrə razı olmadığına binaən hökm olunub ki, onları öz külfətləri ilə tutub Türküstana göndərsinlər və orada onlardan rus kəndləri bina etsinlər. “Nedelya” qəzeti yazır ki, buçağadək bir neçə yüz adam bu səbəb Türküstana göndərilib.

* * *

 

Krımdan “Birja” qəzetinə oranın müsəlmanları Osmanlıya köçməklik səbəblərindən kağız yazan deyir ki, onun ümdə səbəbi oldur ki, onlara Osmanlıya getməyə pasport vermək qadağan olub. Ona binaən müsəlmanlar gizdin dəstə-dəstə qaçıb gedirlər.

* * *

 

1873-cü ildə Rusiya dövlətinin beş yüz on iki milyon manat mədaxili və beş yüz otuz doqquz milyon manat xərci olub. İndi mədaxil və xərci bərabərdir.